وبلاگ

روان شناسی طراحی سایت

ravan 10 - روان شناسی طراحی سایت

 

اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي را ارائه ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺶ از ١٢٥ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳب ﺑﺮاي UX/UI در ﻃﺮاﺣﻲ وب و راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻈﻴﻤﻲ‌از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش‌ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ (UX)، راﺑﻂ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي (UI) و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮش آﻣﺪﻳﺪ.

اگر ﻣﻲ‌ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻚ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻳﺎ اﭘﻠﻴﻜﻴﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ١٢٥ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

 

ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﺑﺮ

ﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ورود در راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي ﺗأﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﺮ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﺠﺎ را ﻣﻲ‌ﺑﻴﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را روﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 391 - روان شناسی طراحی سایت از ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ‌ﻫﺎي ﺑﺼﺮي در ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 392 - روان شناسی طراحی سایت

ﻛﺎرﺑﺮان را از ﻃﺮﻳق ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗب ﺗﺼﻮﻳﺮي راﻫﻨﻤﺎیی ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان را ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ، دوﻣﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ‌ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

 

از ﻗﺮار دادن ﻓﻀﺎي ﻣﻨﻔﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪي‌ﻫﺎي ﺧﻮد ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ.

word image 393 - روان شناسی طراحی سایت

از ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 394 - روان شناسی طراحی سایت

ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺪاوم ﺗﺄ ﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

word image 395 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اصول ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﺎ از ﻣﺤﺮك‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﻳﻢ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ، ﺑﺎ ﺳﺎده ﺳﺎزي ادرا ك ﺧﻮد ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺷﻴﺎء را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺖ در ﻣﻲ‌آورﻳﻢ.

ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از روش‌ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ، ﻣﺠﺎورت، ﺧﺎﺗﻤﻪ، اﺗﺼﺎل، ﺗﺪاوم، و ﺷﻜﻞ / زﻣﻴﻦ.

word image 396 - روان شناسی طراحی سایت

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﻳﺎ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻣﻨﻮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ.

word image 397 - روان شناسی طراحی سایت

 

word image 398 - روان شناسی طراحی سایت

ﻋﻨﺎوﻳﻦ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 399 - روان شناسی طراحی سایت word image 400 - روان شناسی طراحی سایت

ﻋﻨﺎوﻳﻦ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻴﺪ.

word image 401 - روان شناسی طراحی سایت

تغییرات در راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي را ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي درﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮔﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

تغییرات در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 402 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﻣوﻟﻔﻪ‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.

word image 403 - روان شناسی طراحی سایت

اﺳﺘﺮاﺗژي: اﻃﻼﻋﺎت غیرضروری را حذف ﻛﺮده ﻳﺎ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎﻫﻴﺪ.

ﺗﻤﺮﻛﺰ ذﻫﻨﻲ ﻣﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻛﺎﻣﻼﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪن. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻳﺪ.

word image 404 - روان شناسی طراحی سایت ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎپ آپ‌ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻛﺲ‌ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را ﻣﺤﻮ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 405 - روان شناسی طراحی سایت

ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ در ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

word image 406 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﻣﺮزﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻣوﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ.

word image 407 - روان شناسی طراحی سایت

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت واﺿﺢ و ﺑﺪﻳﻬﻲ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ.

word image 408 - روان شناسی طراحی سایت

ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت، وﻳژﮔﻲ‌ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري اﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه را ﻣﺨﻔﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 409 - روان شناسی طراحی سایت

ﻣﺸخص ﻛﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮاي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ.

اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ، ﻧﻮارﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ را در ﺣﻴﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻗﺮار دارد ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﺪ از راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

 

ﻣوﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﻪ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ.

word image 410 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻤﻖ از ﺳﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 411 - روان شناسی طراحی سایت

وﺟﻮد ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت و ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 412 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف ﻧﻬﺎیی

ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﺑﺮان را ﺟﻠﺐ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده اﻳﺪ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗژی: ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﻜﺮاري و داده‌ﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﻧﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮان را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻫﺪف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎرﺑﺮان را ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮده و ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮش را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورودي‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﻴﺶ ﻓﺮض‌ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

داده‌ﻫﺎي ﻣﻬﻢ را در ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎرﺑﺮان ﺻﺮﻓﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ روي ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﻲ‌ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را ﺑﺎ آﻳﺘﻢ دﻳﮕﺮي ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ورود و ﺧﺮوج ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺻﻔﺤﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

word image 413 - روان شناسی طراحی سایت

اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ درﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﻧﺪارﻳﺪ، ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺷﻨﺎور ﻛﻨﻴﺪ (اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮور ـ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ﺑﻌﺪي را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ.)

 

word image 414 - روان شناسی طراحی سایت

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ را روي ﺷﻨﺎور (ﻫﻮور) ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻜﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 415 - روان شناسی طراحی سایت

داده‌ﻫﺎ ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ‌ﻫﺎي ﻣﻬﻢ را در ﻳﻚ داﺷﺒﻮرد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

word image 416 - روان شناسی طراحی سایت

ﭘﺎﺳﺦ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل را در ﺑﺎﻻي ﻟﻴﺴﺖ‌ﻫﺎي ﻛﺸﻮﻳﻰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

word image 417 - روان شناسی طراحی سایت

 

وضعیت ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ‌اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ و زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

word image 418 - روان شناسی طراحی سایت

ﻓﺎز ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

word image 419 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﺗﻌﺪاد ﮔﺎم‌ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 420 - روان شناسی طراحی سایت

ﺗﻌﺪاد آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 421 - روان شناسی طراحی سایت

راه‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻛﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﺮﻳﺎن‌ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎري را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.

اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم (ﻻﮔﻴﻦ) ﻛﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي ﻳﺎ اﻳﻤﻴﻞ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

word image 422 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه، ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

word image 423 - روان شناسی طراحی سایت

اﻣﻜﺎن ﻛﺸﻴﺪن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ (Drag and Drop) ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻬﻴﺎ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 424 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن وﻳﺮاﻳﺶ داده‌ﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

word image 425 - روان شناسی طراحی سایت

 

اﻟﺰاﻣﺎت ﻳﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ؟

ورودي‌ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺳﻮي ﻛﺎرﺑﺮان را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

word image 426 - روان شناسی طراحی سایت

اﻣﻜﺎن ورود ﮔﺬرواژه‌ﻫﺎ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺎزﺧﻮرد زﻣﺎن واﻗﻌﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

word image 427 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺤﺒﻮب‌ﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 428 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﻣﻮارد ﺿﺮوري و اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ در ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 429 - روان شناسی طراحی سایت

دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﭘﻴﺶ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ، آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

از ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎ و دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 430 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورودي ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

word image 431 - روان شناسی طراحی سایت

 

آﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪي در ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

word image 432 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻛﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻣﻨﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 433 - روان شناسی طراحی سایت

ﻛﺎرﺑﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‌ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎداش دﻫﻴﺪ.

آﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮان در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻮده؟ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻛﺎر دﻟﮕﺮم ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻨﻚ‌ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺪف ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

word image 434 - روان شناسی طراحی سایت

ﻫﻨﮕﺎم آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي، اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

word image 435 - روان شناسی طراحی سایت

درﺻﺪ آﻏﺎز ﻧﻮارﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻔﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

word image 436 - روان شناسی طراحی سایت

 

اﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳخ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اصلی ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻲ‌ﭘﺮدازﻳﻢ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. درﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. در اداﻣﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن دﻓﺘﺮ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 437 - روان شناسی طراحی سایت

زﻣﺎن وﻗﻮع روﻳﺪادﻫﺎي اﺧﻴﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 438 - روان شناسی طراحی سایت

ﺗﻼش ذﻫﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان، ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داده و وﺿﻌﻴﺖ »ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر« آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿﻲ وادار ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

 

ﺗﻌﺪاد آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮان در راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي را ﻣﺸﺨص ﻛﻨﻴﺪ.

راﺑﻂ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. ا ﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ »ﺷﻤﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﮔﻢ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻨﻮي راﻫﺒﺮي را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 439 - روان شناسی طراحی سایت

از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻟﻲ در راﺑﻂ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 440 - روان شناسی طراحی سایت

 

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮدي را در اﺑﺘﺪاي ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

word image 441 - روان شناسی طراحی سایت

ﺷﺮاﻳط اﻧﺘﺨﺎب را ﺳﺎده ﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻼش را ﺑﺎ ﺳﺎده ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 442 - روان شناسی طراحی سایت

ﻟﻴﺴﺘﻲ اﺻﻼ ﺷﺪه از آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮل را اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 443 - روان شناسی طراحی سایت

 

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي‌ﻫﺎي دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻨﻮﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

word image 444 - روان شناسی طراحی سایت

از راﺑط ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻌﻤﻮل در ﻃﺮاﺣﻲ وب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ از ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻋﺎدت دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺷﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از ﻣﻨﻮﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 445 - روان شناسی طراحی سایت

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي را در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

word image 446 - روان شناسی طراحی سایت

 

پس از ﻫﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺧﻮرد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي زﻣﺎن واﻗﻌﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ. آﻳﺎ ﭼﻴﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ؟ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

word image 447 - روان شناسی طراحی سایت

ﭘﺲ از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺎم‌ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ روي ﭼﻪ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎﻳﻰ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ.

word image 448 - روان شناسی طراحی سایت

ﺗأثیرات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دوره‌ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﻲ‌دوره‌ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر ﻏﻴﺮﺿﺮوري را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ. ا ﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﻲ‌ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري از رﻧﮓ‌ﻫﺎي ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ‌دﻫﺪ (و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آراﻣﺶ ﻣﻲ‌ﺷﻮد). وﻗﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﺎرﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ادرا ك ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ (ﮔﻮرن و ﻫﻤﻜﺎران، ٢٠٠٤). ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ درﺑﺎره رﻧﮓ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 449 - روان شناسی طراحی سایت word image 450 - روان شناسی طراحی سایت

 

در دوره‌ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻛﺎرﺑﺮان را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.

word image 451 - روان شناسی طراحی سایت

از آﭘﻠﻮد ﻛﺮدن ﻓﺎﻳﻞ‌ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ.

word image 452 - روان شناسی طراحی سایت

از ﻧﻮار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 453 - روان شناسی طراحی سایت

 

اﺗﻜﺎي ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻴﺰي را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ‌اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت را در ﺗﻤﺎﻣﻲ‌زﻣﺎن‌ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ.

از ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎي دروﻧﻲ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان روي ﻣﺆﻟﻔﻪ اي ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺬف ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ.

word image 454 - روان شناسی طراحی سایت

اﻃﻼﻋﺎت درون ﺑﺎ ﻛﺲ‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﻲ را در ﺧﺎرج ﺑﺎ ﻛﺲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

word image 455 - روان شناسی طراحی سایت

دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎي ﻛﭙﻰ را ﺑﻪ ورودي‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 456 - روان شناسی طراحی سایت

 

اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ‌زﻳﮕﺰا ﮔﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ‌ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ‌ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ‌داده‌ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎ از داده‌ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 457 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎي ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت را ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺲ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

word image 458 - روان شناسی طراحی سایت

آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﺪام ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ (و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺮد). ا ﮔﺮ ﺑﺎ UX/UI آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻳﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻛﻪ از ﺳﻮي دان ﻧﻮرﻣﻦ در ﻛﺘﺎب ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﻣﻲ‌ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ.

 

دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎ را ﺑﺎ وﻳژﮔﻲ‌ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 459 - روان شناسی طراحی سایت

از ﺑﺎﻓﺖ‌ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 460 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎﻣﻞ از آﻳﻜﻮن‌ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ آﻳﻜﻮن‌ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ وKeynote اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

word image 461 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ.

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و وﺿﻮح ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ زﻳﺎده از ﺣﺪ ارﺟﺤﻴﺖ دارد.

ﺑﻪ زﺑﺎن ﻛﺎرﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ و ﻧﻪ زﺑﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ.

word image 462 - روان شناسی طراحی سایت

در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ‌ﻛﻪ زﺑﺎن‌ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮد دارد، از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 463 - روان شناسی طراحی سایت

از رﻧﮓ‌ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﻗﺘﻲ رﻧﮓ‌ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻨﺪ، ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي در راه ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت روﺑﺮو ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﺑﺴﺎﻳﺖ meetup.com ﻛﻪ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ (در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ).

word image 464 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﻜﻦ ﺷﺪن راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﺳﻜﻦ ﻛﺮدن ﭘﺮدازش ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﻜﻦ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 465 - روان شناسی طراحی سایت

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ را در اﺑﺘﺪاي ﻟﻴﺴﺖ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

word image 466 - روان شناسی طراحی سایت

در ﺟﺪاول از ﺧﻄﻮط ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺘﻮن‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 467 - روان شناسی طراحی سایت

 

از زﻳﺮﻋﻨﻮان‌ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 468 - روان شناسی طراحی سایت

ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻟﺤاظ ﺑﺼﺮي از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 469 - روان شناسی طراحی سایت

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻦ و ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺘﻦ روي ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﭘﻮﺷﺶ ﻳﺎ ﻣﺤﻮ ﻛﺮدن ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ را روي ﺻﻮرت زﻳﺒﺎي ﺧﻮدم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻢ:

word image 470 - روان شناسی طراحی سایت

 

اﻛثرﻳﺖ ﻣﺘﻦ‌ﻫﺎي ﺧﻮد را ﭼﭗ ﭼﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ (در ﻓﺎرﺳﻲ، راﺳﺖ ﭼﻴﻦ)

word image 471 - روان شناسی طراحی سایت

در ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي از اﻟﮕﻮﻫﺎي ثابت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ا ﮔﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح‌ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد، ﺧﻼﺻﻪ اي از وﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 472 - روان شناسی طراحی سایت

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • رﻧﮓ‌ﻫﺎ
 • ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎ و ﻃﺮح‌ﻫﺎ
 • ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺟﺎ ﮔﺬاري
 • اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ
 • ﺑﺮﭼﺴﺐ و زﺑﺎن

 

 • راﻫﺒﺮي
 • ﺟﺪاول
 • ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ
 • ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ
 • ﺻﺪا و ﻟﺤﻦ

اﺣﺘﻴﺎج دارﻳﺪ ﻛﻤﻲ‌اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﺪ از روش ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﻮﻫﺎي راﻫﺒﺮي را در ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.

word image 473 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎدل ﺑﺼﺮي ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎي زﻳﺒﺎ ﺧﻠق ﻛﻨﻴﺪ.

ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد (ﻛﻮروﺳﻮ و ﻛﺎﺷﻴﻤﻮرا، ١٩٩٥).

ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل رﻳﺎﺿﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

word image 474 - روان شناسی طراحی سایت

 

از ﻓﻮﻧﺖ‌ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ دارﻧﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ‌ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ، آﻧﻬﺎﻳﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

ﺑﺠﺎي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻓﻮﻧﺖ‌ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ داراي ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

word image 475 - روان شناسی طراحی سایت

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮان و ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﻔﺎوت و داراي اﻫﺪاﻓﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺳطح داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎزه ﻛﺎر، ﺧﺒﺮه ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از اﻳﻦ دو ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان وﺟﻮد دارد:

word image 476 - روان شناسی طراحی سایت

 

اﻳﻦ ﭼﻬﺎر روﻳﻜﺮد در ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ٢ x ٢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺮاي راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 477 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺎزه ﻛﺎر، و ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه، از ﻧﻜﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 478 - روان شناسی طراحی سایت

در ﻣﻌﻤﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد از روش ﻛﺎرت ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻲ‌ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺒﻨﻴﻴﺪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﻮﻫﺎ را درك ﻛﺮده اﻧﺪ، از روش ﻛﺎرت ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

 

اﮔﺮ ﻣﻲ‌ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﺎرﺑﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي‌ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، از روش ﻛﺎرت ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 479 - روان شناسی طراحی سایت

ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎري ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ. راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ داده‌ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ.

word image 480 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده‌ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ.

word image 481 - روان شناسی طراحی سایت

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن داده‌ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:

 • ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ
 • ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن
 • دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي
 • ﺗﺎرﻳﺦ
 • ﻓﺎﺻﻠﻪ
 • ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ
 • ﻗﻴﻤﺖ
 • ارﺗﺒﺎط
 • اﻧﺪازه

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﻣﻴﺰان داده‌ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ.

word image 482 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﺑﺮايﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدنﺟﺮﻳﺎن‌ﻫﺎي ﻛﺎريﺧﺎص از ﺷﺨﺼﻴﺖ‌ﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 483 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎت را در ﺗﺐ‌ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺑﺮان ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎز ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪﻧﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ.

word image 484 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل) رﻫﺎﻳﻲ دﻫﺪ.

از ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎدار در ٥HTML اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 485 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان از ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

در ﺣﺪود ٨ درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﻛﻮررﻧﮕﻲ دارﻧﺪ (ﭼﺎن، ﮔﻮ و ﺗﺎن، ٢٠١٤). ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺎﻧﻲ را ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رﻧﮓ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪﻫﻴﺪ. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 486 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ورودي‌ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ورودي‌ﻫﺎ را ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪي وارد ﻛﻨﻨﺪ.

ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه‌اﻧﺪ را ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 487 - روان شناسی طراحی سایت

در ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺖ‌ﻫﺎي ورودي ﻣﺘﻌﺪد را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

word image 488 - روان شناسی طراحی سایت

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

word image 489 - روان شناسی طراحی سایت

 

از زﻣﻴﻨﻪ‌ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻂ‌ﻫﺎي اﻣﻼﻳﻰ، ﻣﺘﺮادف‌ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻛﻠﻤﺎت را ﻫﻢ ﻣﻲ‌ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.

word image 490 - روان شناسی طراحی سایت

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ‌رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺣﺪاکثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ﻣﺤﻴﻂ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ (ﻣﺜﻼ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت).

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮ را ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ.

word image 491 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ‌ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ‌اﻃﻼﻋﺎت در ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

word image 492 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

در اﻏﻠﺐ راﺑﻂ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي، ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رخ داد، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ روي راه ﺣﻞ‌ﻫﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ را ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎزﻳﺪ (ﺑﻪ آن ﭘﻮﻛﺎـﻳﻮك ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد).

وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان روي دﻛﻤﻪ اي ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، آن را ﺣﺬف، ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر روي دﻛﻤﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﺎر، دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﻜﺎن ﭼﻨﺪﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮش ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

 

word image 493 - روان شناسی طراحی سایت

ﺗﻨﻬﺎ ورودي‌ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 494 - روان شناسی طراحی سایت

در ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت از ﮔﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 495 - روان شناسی طراحی سایت

 

زﻣﻴﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ را ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ورودي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

word image 496 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺮ ﻋﻼئم مربوط ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻴﺪ.

ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

از ﺑﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮان در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ.

word image 497 - روان شناسی طراحی سایت

اﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﭘﻴﺶ ﺗﺮ آﻳﺘﻤﻲ‌را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮده اﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎدآوري ﻛﻨﻴﺪ.

word image 498 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن لغزشﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ را از ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺎﻫﺎي آﺳﻴﺐ زﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ رﻧﮓ و ﻓﻀﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 499 - روان شناسی طراحی سایت

وﻗﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ‌ﻫﺎﻳﻰ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

word image 500 - روان شناسی طراحی سایت

راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺳﺎده اي ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻳﺎ ﻓﺮار از وضعیت ﻣﻮﺟﻮد ارائه ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻣﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

 

word image 501 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺠﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ، از ﮔﺰﻳﻨﻪ Undo اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 502 - روان شناسی طراحی سایت

اﻣﻜﺎن ﻓﺮار از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد را در ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ﺻﻔﺤﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﻮﻫﺎي ﻛﺸﻮﻳﻲ ﻫﻴﭻ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاري را اراﺋﻪ ﻧﻜﺮده و وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان روي ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪ.

word image 503 - روان شناسی طراحی سایت

ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﭘﺎپ آپﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺲ‌ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 504 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﺗأثیرات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﻲ از رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻲ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻫﻤﺎن وﺿﻌﻴﺖ و ﻫﻤﺎن داده‌ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

داده‌ﻫﺎي ورودي ﻛﺎرﺑﺮان را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ.

word image 505 - روان شناسی طراحی سایت

اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻠﻲ در ﺗﻮاﻟﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

word image 506 - روان شناسی طراحی سایت

ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ و ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﺑﻂ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي اي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

 

ﺑﺮاي دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ از ﻣﺮزﻫﺎي ﺷﻔﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 507 - روان شناسی طراحی سایت

در ﭘﺎپ آپ‌ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﻣﻨﻮﻫﺎي ﻛﺸﻮﻳﻰ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

word image 508 - روان شناسی طراحی سایت

در ﮔﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻨﻮ از ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﻨﻚ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 509 - روان شناسی طراحی سایت

 

در ﻣﻨﻮﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﻟﻴﺴﺖ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎ و آﻳﻜﻮن‌ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ از ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﻨﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮ روي آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻠﻴﻚ روي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه. ﺑﺎ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺑﺠﺎي آن ﺑﺮاي اﻳﻦ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻫﻢ اﻣﻜﺎن ﻛﻠﻴﻚ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

word image 510 - روان شناسی طراحی سایت

ﭘﻴﺎم‌ﻫﺎي ﺧﻄﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ارائه ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﺮﮔﺰ از ﭘﻴﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد »ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻞ آن ـ و در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪه آل، راﻫﻜﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن ـ را ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

 

دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

word image 511 - روان شناسی طراحی سایت

در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه، ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪه و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 512 - روان شناسی طراحی سایت

از ﮔﻔﺘﻦ ﺷﻤﺎ در ﭘﻴﺎم‌ﻫﺎي ﺧﻄﺎ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ.

word image 513 - روان شناسی طراحی سایت

 

ذﺧﻴﺮه اي از ﺳﻮاﺑق ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺎن در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﻳﺎدآوري ﻛﻨﻴﺪ.

ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮان را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

word image 514 - روان شناسی طراحی سایت

از رﻧﮓ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﻟﻴﻨﻚ‌ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 515 - روان شناسی طراحی سایت

آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده اﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 516 - روان شناسی طراحی سایت

 

رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﺮاي پی ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎئل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺠزﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺮر راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺷﺮوع از اﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

در ﻣﻜﺎن‌ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

word image 517 - روان شناسی طراحی سایت

در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي ٤٠٤ ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 518 - روان شناسی طراحی سایت

ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ آن وارد و ﺧﺎرج ﺷﺪه‌اﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

اﮔﺮ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ (اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه‌ﻫﺎ اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ)، آﻧﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت وارد و ﺧﺎرج ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ‌ﻫﺎي ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

word image 519 - روان شناسی طراحی سایت

 

ﻣﺴﺎئل نهایی

ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ‌ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳب را ﮔﺮدآوري ﻛﺮده ام.

ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎي آﻛﺎدﻣﻴﻚ دارم. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرﺑﺮي وب ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﻴﺪ و ﺑﻬﻨﮕﺎﻣﻲ‌را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ. ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﺎر، ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ‌ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎب‌ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ UX/UI ﮔﺮدآوري ﻣﻲ‌ﻛﻨﻢ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﻲ‌در اﻳﻦ راه زﻳﺎده روي ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻢ….

word image 520 - روان شناسی طراحی سایت

ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب‌ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﭘﺲ از آن ﻟﻴﺴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻢ: .اﻟﻒ) اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ (ﻣﺜﻼ GoodUI ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده‌اي دارد) و ب) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ (ﻣﺜﻼ ﻣﻴﻠﭽﻴﻤﭗ).

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید