جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

به کارمندانتان گوش کنید

به کارمندانتان گوش کنید

اگر بتوانید دو برابر مقداری که صحبت می کنید، گوش کنید می توانید جز بهترین رهبران شوید.

یکی از مهم ترین ویژگی  بهترین شرکت ها به کیفیت ارتباط بین مدیران و کارمندان برمی گردد. این شرکت ها به کارمندان خود اعتماد دارند و آنها می توانند آزادانه عقاید خود را به مدیرانشان ابراز کنند بدون اینکه ترس از دست دادن شغل خود را داشته باشند.

گوش دادن قدرت می آورد

گوش دادن جادوی سفید است زیرا وقتی به دیگران گوش می دهید احساس ارزشمندی  می کنند.

مدیران هر چه به کارمندان و رؤسای خود گوش دهند آگاهی بیشتری از عملکرد آن ها دارند و راه حل های مؤثرتر و سریع تر برای مشکلات و مسائل می توانند دست یابند.

چهار کلید گوش دادن مؤثر

  1. گوش دادن مؤثر
  2. مکث
  3. پرسیدن سؤالاتی برای شفاف سازیجمع بندی
  4. جمع بندی

       گوش دادن دقیق

وقتی می خواهید با کارمندی گفت وگو کنید، مشتاقانه به او گوش دهید به چهره فرد نگاه کنید اجازه دهید بفهمد که سخنانش برای شما مهم است این امر باعث می شود احساس اهمیت و ارزشمندی کند.

قبل از پاسخ دادن مکث کنید

زمانی که فرد مقابل شما صحبتش به پایان رسید قبل از اینکه فوراً نظر خود را بیان کنید یک سکوت کوتاه چند ثانیه ای کنید.

فواید مکث

  •  مکث نشاندهنده ی این است که با دقت به سخنانش توجه دارید و فرد احساس مفید بودن و احترام می کند.
  •  شاید فرد مقابل مشغول سازماندهی افکارش برای ادامه بحث باشد مکث شما مانع از مداخله در سخن او می شود.
  •  اگر می خواهید سخنان طرف مقابل خود را عمیق تر گوش دهید مکث کنید هنر مکث درک کردن و درک شدن را در مکالمه به شما می دهد.

پرسیدن برای شفاف سازی

اگر می خواهید مکالمه شما به بهترین شکل مدیریت و هدایت شود از او بپرسید «منظورتان چیست؟»

هر چقد سؤال بپرسید، اطلاعات بیشتری کسب می کنید و می توانید مکالمه را خودتان در دست بگیرید و تصمیمات بهتر بگیرید.

سخنان گوینده را جمع بندی کنید

برای اینکه سخنان طرف مقابل را جمع بندی و به زبان خودتان درک کرده باشید به او بگویید «اجازه دهید مطمئن شوم که منظورتان را کاملاً درک کرده ام».

گوش دادن اعتماد می آورد

زمانی که به سخنان دیگران گوش می کنید در او انگیزه فوق العاده ایجاد می کنید نه تنها باعث ارتباط مؤثر می شود بلکه باعث می شود شما نیز رشد کنید و به مدیر آگاه و بهتری تبدیل می شوید.

گوش دادن اعتماد می آورد

زمانی که  به سخنان دیگران گوش می کنید در او انگیزه فوق العاده ایجاد می کنید نه تنها باعث ارتباط مؤثر می شود بلکه باعث می شود شما نیز رشد کنید و به مدیر آگاه و بهتری تبدیل شوید.

دیدگاهتان را بنویسید