وبلاگ

بهینه سایزی نرخ تبدیل

ravan 11 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ‌ ﺳﺎزي ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﻃﺮاﺣﻲ وﺑﺴﺎﻳﺖ ارائه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل‌ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﺸﻤﺎري در ﻣﻮرد ﺷیوه‌ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﭘس ﭼﺮا ﻣا ﺑﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴاج دارﻳﻢ؟

ﻣﻮاردي ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه:

1.ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ رﻧﮓ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻀﺎد ﻣوﺛﺮ اﺳﺖ؟

٢.ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ CTA از ﺑﻴﺎن اول ﺷﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ؟

٣.ﭼﺮا (و ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ) ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎدآﻓﺮﻳﻦ ﻣوﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘژوﻫﺶ‌ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ درﺑﺎره‌ي 30 ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ‌ﺳﺎزي ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ (CRO) را ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ.

ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ، ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد:

١.ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ: ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

2.ﻣﺜﺎل: ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪه

٣.ﺷﺮح: دﻟﻴﻞ ﻣ ﺛﺮ ﺑﻮدن ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ

٤.ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ: آزﻣﻮن‌ﻫﺎي A/B و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﭼﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺣﺮﻓﻪ ‌اي ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﭼﻪ ﻳﻚ ﺗﺎزه ‌وارد، ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪي را در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻧﻘﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در CRO

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﻲﻛﻪ دارﻳﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎي A/B را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﺪ:

●ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را درﺑﺎرهي ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ (ﻣﺜﻼ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ي ﺣﺮارﺗﻲ)

●ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ، از آزﻣﻮنﻫﺎي دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.

اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد دارد.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﺗﺎن را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺑﺮﻳﺪ، در ا ﻛﺮ اوﻗﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ١) زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ و ٢) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي را ﻫﻢ ﻧﺪارﻳﺪ. ﭘﺲ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟

ﺧﺐ، اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ. از ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟ ﻧﻪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺼﺎدﻓﻲاي ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺜﺒﺖ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺟﻮد دارد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ را اوﻟﻮﻳﺖ‌ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﻢ؟

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ـ از ﻛﺠﺎ ﻣﻲداﻧﻴﺪ ﻛﺪام ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﺻﻠﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد.

ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ CTAﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدهام.

 

ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ (CTA) ـ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ CTA ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه. آﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را اداره ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

word image 521 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮدﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 522 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

 

ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮاﺣﻲاي را ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد دارﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ ـ ا ﮔﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ـ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارزش را اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ذﻫﻨﻴﺖ رﺷﺪ، ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺼﻮرت اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ.

ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ‌ﻫﺎ

ﻓﺸﺮدن ﻳﻚ دﻛﻤﻪ

ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮد وﺳﻮاس دارﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ وﺳﻮاسﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﻫﻢ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.

ﺑﺮرﺳﻲ دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:

●ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش: ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻛﻠﻴﻚ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ا ﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ را در اﺑﺘﺪاي ﻗﻴﻒ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ، اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

●ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺑﺰرﮔﺘﺮ: ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي وارد ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﺮوﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎي A/B ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺎزهي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

●ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎدهﺗﺮ: ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎي A/B وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻳﻚ دﻛﻤﻪي ﺧﺎص را دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ از آزﻣﻮنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :1 از رﻧﮕﻲ داراي ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺮاي دﻛﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﻧﻈﺮﻳﻪي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﮕﻨﺎل (ورﮔﺴﻪ، ٢٠٠١)

●ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺼﺮي (ﭘﺎرﻛﻬﻮﺳﺖ، ﻻو و ﻧﻴﺒﻮر، ٢٠٠٢)

●ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮدازﺷﻲ (آﻟﺘﺮ و اوﭘﻨﻬﺎﻳﻤﺮ، ٢٠٠٩)

ﻣﺜﺎل:

word image 523 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

در زﻣﺎنﻫﺎي دور، اﺟﺪاد ﻣﺎ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ: ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن (اﻧﺪﻟﺮ، ١٩٩٢). آﻳﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻳﺎ ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪون آن، ﻣﻲﻣﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را دارﻳﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮكﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﻣﻲﺷﻮد (ﭘﺎرﻛﻬﻮﺳﺖ، ﻻو و ﻧﻴﺒﻮر، ٢٠٠٢).

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺑﺼﺮي دﻛﻤﻪي CTA ﺧﻮد را اﻓﺰاﺷﻲ دﻫﻴﺪ. از رﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

 

اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼواﺿﺢ اﺳﺖ؟ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺧﺐ، ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد. آزﻣﻮن A/B زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:

word image 524 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

در ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ، دﻛﻤﻪ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار دارد، ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ دﻛﻤﻪي ﺳﺒﺰ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮي دارد، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﭙﻮﺷﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺮدم ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ.

ﭘﺲ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎد؟ ا ﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ دو دﻛﻤﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺲ ﭼﺮا دﻛﻤﻪي ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮدازﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮدازﺷﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺮدازش ﻛﻨﻴﻢ (ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻟﺘﺮ و اوﭘﻨﻬﺎﻳﻤﺮ، ٢٠٠٩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ).

وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ وارد ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺷﻮد، اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي در ﻣﻐﺰﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد. در اداﻣﻪ، و ﺑﻪ ﻏﻠﻂ، ﻟﺬت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲﻣﺎن از ﻣﺤﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻴﻢ. اﻳﻦ ﻣﺤﺮك را ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ آن را راﺣﺖﺗﺮ ﭘﺮدازش ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.

اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ دﻛﻤﻪ دارد؟

 

اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ رﻧﮕﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮدازﺷﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ، ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن روي دﻛﻤﻪي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

اﻳﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﺗﺮي در ﻣﻐﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. واﻗﻌﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮدازﺷﻲ، دﻟﻴﻞ ﺳﻮﻣﻲﻫﻢ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ در دﻛﻤﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●ﺗﻮان ﻋﺎﻃﻔﻲ رﻧﮓ را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ ـ ﺗﺎﻟﻴﺎ وﻟﻒ ●رﻧﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ: ﻛﺪاﻣﻴﻚ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؟ ـﭘﻴﻮﺗﺮ ﻛﻮﭼﻮروﻓﺴﻜﻲ

●دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ: رﻧﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ـ ThinkSEM

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :2 ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﻧﻈﺮﻳﻪي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﮕﻨﺎل (ورﮔﺴﻪ، ٢٠٠١)

●ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺼﺮي (ﭘﺎرﻛﻬﻮﺳﺖ، ﻻو و ﻧﻴﺒﻮر، ٢٠٠٢)

●ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮدازﺷﻲ (آﻟﺘﺮ و اوﭘﻨﻬﺎﻳﻤﺮ، ٢٠٠٩)

ﻣﺜﺎل:

word image 525 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

 

ﺷﺮح:

ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ١ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●دﻛﻤﻪﻫﺎي »ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ: « دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ـ ﻛﻤﺮون ﭼﭙﻤﻦ

●٦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ ـ ﺷﺮﻳﺲ ﺟﻴﻜﻮب

اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ: ١١ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ ـ ﻧﻴﻞ ﭘﺎﺗﻞ

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :3 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﻣﻮرب، ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ و ﺣﺎﺷﻴﻪ، ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻖ را اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ (ﻛﺎﻧﻪﻣﺎن و ﺗﻮرﺳﻜﻲ، ١٩٧٢)

ﻣﺜﺎل:

word image 526 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻳﻚ روﻳﺪاد را ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ آن ﻗﻀﺎوت ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ (ﻛﺎﻧﻪﻣﺎن و ﺗﻮرﺳﻜﻲ، ١٩٧٢).

 

●ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ؟ ●آﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﮔﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ آن ﻣﺤﺮك را در ﻃﺒﻘﻪي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲاش ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮارد را درﺑﺎرهي دﻛﻤﻪي CTA ﺧﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از وﺑﺴﺎﻳﺖﻫﺎ دﻛﻤﻪﻫﺎﻳﻲ ﻓﺎﻧﺘﺰي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ـ ﻣﺜﻼ ﻳﻚ دﻛﻤﻪي ﻏﻮلآﺳﺎ ﻛﻪ

اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺪﻳﺪﻧﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

word image 527 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﻨﻴﺪ.

دﻛﻤﻪي CTA ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺳﺎﻳﺮ دﻛﻤﻪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪون اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﻠﻲ، اﻳﻦ دﻛﻤﻪ، ﻳﻚ دﻛﻤﻪي واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮدم روي آن ﻛﻠﻴﻚ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺎري ﻛﺮد ﻛﻪ دﻛﻤﻪﺗﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺷﻮد؟ اﺑﺘﺪا اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺪازهي آن را در ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ. از دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻏﻮلآﺳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.

 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﻪروﺷﻦ، ﺧﻄﻮط ﻣﻮرب و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮاي دﻛﻤﻪي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

word image 528 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻛﻤﻪي ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●٦ وﻳﮋﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪهي ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ در دﻛﻤﻪﻫﺎي CTA ـ ﺟﺮﻣﻲاﺳﻤﻴﺖ ●٢٠ ﺑﺎﻳﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي CTAﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ـ ﺟﺴﻴﻜﺎ ﻣﻬﺮ

●آزﻣﻮن اﻣﻜﺎن ﺑﺮدن ﺳﺮﻳﻊ ـ دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ ـ اﺳﺘﻴﻮ ﻣﻴﺮز

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :4 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻓﻠﺶ، ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﻛﺖ را اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ (ﻛﺎﻧﻪﻣﺎن و ﺗﻮرﺳﻜﻲ، ١٩٧٢)

ﻣﺜﺎل:

word image 529 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

 

ﺷﺮح:

ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ٣ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ: ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روشﻫﺎ ـ ﺟﻴﻜﻮب ﮔﻴﻮد ●ﻃﺮاﺣﻲ دﻛﻤﻪي CTA ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآورد ـ ﻧﺖ رﻳﺰاﻟﺘﺰ

●٥٠ اﻳﺪهي آزﻣﻮن (ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ) ـ ﻧﻴﻞ ﭘﺎﺗﻞ

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٥: وﺿﻌﻴﺖ دﻛﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺷﻨﺎور و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ (ﻛﺎﻧﻪﻣﺎن و ﺗﻮرﺳﻜﻲ، ١٩٧٢)

ﻣﺜﺎل:

word image 530 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ٣ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ: ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روشﻫﺎ ـ ﺟﻴﻜﻮب ﮔﻴﻮد

 

●آﻧﺎﺗﻮﻣﻲدﻛﻤﻪﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﻨﺪه ـ آرون ﺑﺮدﻟﻲ

●١٢ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺻﻔﺤﻪي ﻓﺮود، ﺷﺮوع از ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ـ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن دﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٦: ﻧﮕﺎه‌ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ CTA ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻛﻨﻴﺪ.

●ﻧﻈﺮﻳﻪي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﮕﻨﺎل (ورﮔﺴﻪ، ٢٠٠١) ●دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮ ﻧﮕﺎه (اﻣﻮري، ٢٠٠٠) ●ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮدازﺷﻲ (آﻟﺘﺮ و اوﭘﻨﻬﺎﻳﻤﺮ، ٢٠٠٩)

ﻣﺜﺎل:

word image 531 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﻣﺎ داراي ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻴﻢ (اﻣﻮري،

٢٠٠٠). ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ CTA، ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻛﻤﻪي ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ، ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻜﺲ ﻳﺎ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف دﻛﻤﻪي »ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ«، ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ٨ ٧% اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ـ ﺷﺎران ﺳﻮرش

●ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻴﻨﻨﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ـ اﺳﺘﻴﻮن ﺑﺮدﻟﻲ ●١٠ آزﻣﻮن A/B ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﺮﻳﻊ اﻫﺪاف ﺷﻤﺎ ـ ﺳﺎرا ﻫﺎرﺗﺎﻧﻮف

●ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺼﺮي ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟ ﺗﺒﺪﻳﻞ XL

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٧: CTA اوﻟﻴﻪ و اﺻﻠﻲ ﺧﻮد را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ (زاﻳﻮﻧﻚ)

ﻣﺜﺎل:

word image 532 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻟﺰوم ﺗﻜﺮار ﻛﺮدن CTA اوﻟﻴﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ CTA را ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد. ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ CTA اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ را ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ آن در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

 

دوم اﻳﻨﻜﻪ، زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎدﮔﻲ دﻳﺪن CTA را در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪهي آن در وﺳﻂ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﻟﻴﻞ ﺳﻮﻣﻲﻫﻢ وﺟﻮد دارد. راﺑﺮت زاﻳﻮﻧﻚ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم داد، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﺮدم ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻜﺮرا در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺮﻛﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺎ آن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (زاﻳﻮﻧﻚ، ١٩٦٨).

ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮدازﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، CTA را راﺣﺖﺗﺮ ﻫﻀﻢ ﻛﺮده و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺗﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، زاﻳﻮﻧﻚ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدﻫﺪ: ﺷﺮﻃﻲﺷﺪن ﻛﻼﺳﻴﻚ. »اﻟﮕﻮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻜﺮر در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﺮﻳﻚ را ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺮﻃﻲﺷﺪن ﻛﻼﺳﻴﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ « (زاﻳﻮﻧﻚ، ٢٠٠١، ص. ٢٢٤)

ﻣﻌﻨﻲ آن ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺧﺐ، اﮔﺮ در ﻣﻌﺮض ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ـ و واﻛﻨﺸﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ـ آﻧﮕﺎه اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ آن ﻣﺤﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﺪاﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻮاﺟﻬﻪي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ آن ﻣﺤﺮك ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ: ﺗﻜﺮار CTA ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

UI● ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ: ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺸﺎن دادن ﻳﻜﺒﺎره، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ ـ ﻳﺎ ﻛﻮب ﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻲ

●١٠١ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺻﻔﺤﻪي ﻓﺮود ـ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم

●٥ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن اﻳﻤﻴﻞ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ ـ ﻛﺮﻳﺲ ﻫﻜﺴﺘﻮن

 

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٨: از ﺑﻴﺎن اول ﺷﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ (ﻟﻲ و ﻻﺑﺮو، ٢٠٠٤) ●ﺗﺤﺮﻳﻚ ذﻫﻨﻲ (اﻟﺪر و ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ، ٢٠١٢)

ﻣﺜﺎل:

word image 533 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﺎن اول ﺷﺨﺺ در ﻣﺘﻦ CTA اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ:

word image 534 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﺎﻳﻜﻞ آ ﮔﺎرد ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺑﺎﻻ را آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮد، و ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮد را ٩٠% اﻓﺰاﻳﺶ داد.

و اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ، او ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ٢٥% را

 

اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﺟﻮاﻧﺎ واﻳﺒﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ٢٤ درﺻﺪي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و وﺑﺴﺎﻳﺖ وﻳﮋوال اﭘﺘﻴﻤﺎﻳﺰر ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ٨ درﺻﺪي رﺳﻴﺪ.

اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاي اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را دارﻧﺪ:

●ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ذﻫﻨﻲ: ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻞ ذﻫﻨﻲ، ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (اﻟﺪر و ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ، ٢٠١٢).

●ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ: ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ا ﮔﺮ ﺧﻮد را در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دادن ﻳﻚ ﻛﺎر ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي آن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد (ﺳﺎﻧﮓ و ﺷﻮارﺗﺰ، ٢٠٠٨).

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﺎن اول ﺷﺨﺺ، ﻫﺮ دو ﺑﻴﻨﺶ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن CTA را از دﻳﺪﮔﺎه ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﺎن ﺳﻮم ﺷﺨﺺ، CTA از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ـ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ.

دوم اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻮد را در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آن ﺗﺼﻮر ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد آن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●ﭼﻄﻮر آزﻣﻮنﻫﺎي A/B ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ـ ﻣﺎﻳﻜﻞ آﮔﺎرد

●٦ روش اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ ـ ﺟﻮاﻧﺎ واﻳﺒﻲ

●ﻳﻚ ﭘﻴﺮوزي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻛﭙﻲراﻳﺖ ـ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ـ وﻳﮋوال وﺑﺴﺎﻳﺖ اﭘﺘﻴﻤﺎﻳﺰر

 

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٩: در ﺣﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ، دﻛﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ (ﺷﺎﭘﻴﺮو و ﻧﻴﻠﺴﻮن، ٢٠١٣)

ﻣﺜﺎل:

word image 535 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺷﺎﭘﻴﺮو و ﻧﻴﻠﺴﻮن (٢٠١٣) ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺷﺪﻧﺪ. وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﺮك در ﻣﺤﻴﻂ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮد ـ ﺣﺘﻲ ا ﮔﺮ ﺑﺼﻮرت آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ ـ اﻣﺎ ﺑﻪ آن دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؟

ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻴﻮهي ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻛﻤﻪي CTA ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮان از ﺟﺎوا اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ دﻛﻤﻪ در ﻫﺮ ٣٠ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ Bounce Exchange رﻧﮓ دﻛﻤﻪ را ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.

 

word image 536 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺼﺮي ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﻲ، اﺣﺴﺎس ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ CTA ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪداﺷﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●ﮔﻮرﻳﻞ ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻬﻮد، ﻣﺎ را ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻲدﻫﺪ ـ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﭼﺒﺮﻳﺲ

●ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ در اﺷﻴﺎء در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﻲ در

دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ـ ﻟﻮﻳﻨﺰ و ﻫﻤﻜﺎران، ٢٠٠٢

●ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﺎرﮔﺬاري ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﭘﺎراداﻳﻢ وﻇﺎﻳﻒ دوﮔﺎﻧﻪ ـ آﻧﺠﻠﻮن، ﺑﻚ و ﻟﻮﻳﻦ، ٢٠٠٥

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٠:1 ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را وادار ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش/رد CTA ﺧﻮد ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●رد ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ (ﻟﻮﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ٢٠٠٢) ●ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ (ﻟﺮي و ﻛﻮواﻟﺴﻜﻲ، ١٩٩٠)

 

ﻣﺜﺎل:

word image 537 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻗﺪم زدن در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﻛﻤﻲﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، اﺳﻨﻚ راﻳﮕﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ!

اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ و ﻗﺼﺪ دارﻳﺪ او را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ او ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ. وﻗﺘﻲ دارﻳﺪ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲزﻧﺪ: »ﻫﻲ، ﻳﻪ ﺻﺒﺤﻮﻧﻪي ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲﺧﻮاي؟« آه. ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او را ﺑﻄﻮر ﺟﺪي رد ﻛﻨﻴﺪ.

اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﺧﻮد را ﺑﻴﺎد ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد. ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ، در وﻫﻠﻪي اول ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ ـ اﻧﮕﺎر روي ﻣﺮز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻮدهاﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ١) ﻏﻴﺮﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ و ٢) ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻼ ﻛﺪام آدﻣﻲﻳﻚ ﭼﻴﺰ راﻳﮕﺎن را رد ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدهاﻳﺪ. اﺳﻨﻚ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و راه ﻣﻲاﻓﺘﻴﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ دارد؟ اﻏﻠﺐ وﺑﻼ گﻧﻮﻳﺴﺎن ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ـ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و CTAﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ:

 

word image 538 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ. ﻛﻤﻲآزاردﻫﻨﺪهﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را وادار ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ: ﻗﺒﻮل ﻳﺎ رد (ﺑﺎ اراﺋﻪي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺻﺮﻳﺤﻲ ﺑﺮاي رد ﮔﺰﻳﻨﻪ)

ﺟﻮاﻧﺎ واﻳﺒﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ اﻋﻤﺎل ﻛﺮده و ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ او ٤٠٠ ﺗﺎ ٥٠٠ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.

word image 539 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

اﮔﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ـ ﺑﻠﻪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ـ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ را در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲﺗﺮ از رد ﻛﺮدن اﺳﺖ.

 

اﻣﺎ ﭼﺮا اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ؟ ا ﮔﺮ ﻣﺮدم وادار ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪاي را رد ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ را ﻛﻪ از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ـ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ آ ﮔﺎﻫﻲ از ﺿﺮرﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (ﻟﻮﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ٢٠٠٢). آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ (دار و ورﺗﻨﺒﺮاخ،

١٩٩٩). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا در ﻫﺮ ﺑﺎ ﻛﺲ ﭘﺎپ آپ ٢ دﻛﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ: اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و رد ﻛﻨﻴﺪ ـ ﺟﻮاﻧﺎ واﻳﺒﻲ

●ﺳﺌﻮال ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ـ ﻛﺮﻳﺲ ﺑﺮوﮔﺎن

●ﺳﻔﺎرش را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ـ ﺗﺎد ﻛﻮﻫﻦ

اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي

ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن روي دﻛﻤﻪي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ـ ﭼﻪ ﻣﺸﺘﺮك وﺑﻼ گ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ـ ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

اﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲدﻫﺪ از ﺧﺮوج زودرس ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :11 از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب دو ﻣﺮﺣﻠﻪ‌اي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ (ﻓﺴﺘﻴﻨﮕﺮ، ١٩٥٧) ●ﺗﻌﻬﺪ و ﺛﺒﺎت (ﭼﻴﺎﻟﺪﻳﻨﻲ، ٢٠٠٦)

ﻣﺜﺎل:

 

word image 540 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

آﻳﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ ﭘﺲ ﺧﺮوج از ﺳﺎﻳﺖ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان دﺷﻮارﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد وﻗﺘﻲ از ﻣﺮدم ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ، آﻧﮕﺎه دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ

داﺷﺖ:

●ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪاي: ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ورودي را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

●ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي: ﻳﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﻳﺎ دﻛﻤﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻳﺪ. وﻗﺘﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ روي آن دﻛﻤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، آﻧﮕﺎه ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ورودي ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺪان ﺷﻬﻮدي ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ. ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد (ﻓﺴﺘﻴﻨﮕﺮ، ١٩٥٧).

وﻗﺘﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪي اوﻟﻴﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ دوﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺷﻤﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، در ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺪﻓﻲ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ (ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي، درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﺰه و ﻏﻴﺮه).

 

اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن روي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪي اوﻟﻴﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن روي اﻳﻦ دﻛﻤﻪ، ﻧﮕﺮﺷﻲ در آﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﮕﺮش اوﻟﻴﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻲروﻧﺪ، ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﻏﺎﻣﺾ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. روي دﻛﻤﻪي اوﻟﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ CTA ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، و ﺣﺎﻻ ا ﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻜﻨﻨﺪ، رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﺸﺎن ﺟﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. و اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ، ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﭘﺸﺘﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻐﺰ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ (وﻳﻦ، ﻛﺮوگ، اﺳﻜﻮﻟﺮ و ﻛﺎرﺗﺮ، ٢٠٠٩).

ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺲ دردﻧﺎ ﻛﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ـ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ و ﺑﺮاي ﺣﻞ آن اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺣﻞ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ: ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي: ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻟﻴﻨﺰ

●آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب دوﻣﺮﺣﻠﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؟ ﭼﺎرﻟﻲ ﭘﻴﺞ

●ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻴﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي در ﻓﺮمﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ـ دﻧﻴﻞ ﻣﻚﻛﻠﻮر

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :12 ﺣﺲ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﻤﻮس‌ﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ (ﻓﺴﺘﻴﻨﮕﺮ، ١٩٥٧)

●ﺗﻌﻬﺪ و ﺛﺒﺎت (ﭼﻴﺎﻟﺪﻳﻨﻲ، ٢٠٠٦)

●ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﻀﺮات (ﺗﻮرﺳﻜﻲ و ﻛﺎﻧﻪﻣﻦ، ١٩٩١)

ﻣﺜﺎل:

 

word image 541 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي را وﺿﻌﻴﺘﻲ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ:

●ﻣﺮﺣﻠﻪ ١: ﻛﺎرﺑﺮان ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي / ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

●ﻣﺮﺣﻠﻪ ٢: ﻛﺎرﺑﺮان وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻲﺳﻨﺠﻨﺪ.

اﻣﺎ اﻳﻦ دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ. ﻫﻴﭻ دوﮔﺎﻧﮕﻲاي وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي در ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ اوﻟﻴﻪي وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﻛﻤﻲﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش داﺧﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

word image 542 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪهآل، ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺶ از ﭘﺮ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺲ ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮي از ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ا ﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻬﻤﻲرا در داﺷﺒﻮرد ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪي دوﮔﺎﻧﮕﻲ، ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

word image 543 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺑﺠﺎي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي ـ ﻳﻚ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻲ ـ از ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺟﺬاب اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.

word image 544 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، و ﺳﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻋﻤﺪه را ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد:

●ﮔﺎم ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ: اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اراﺋﻪي ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

●ﻟﺤﻈﻪي ﺗﺤﺮﻳﻚ: ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻲروﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ا ﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

 

●ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﺲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺿﺮر: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد، از دﺳﺖ دادن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دردﻧﺎ ك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (ﺗﻮرﺳﻜﻲ، ﻛﺎﻧﻪﻣﻦ، ١٩٩١).

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

UI● ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎره ٢٢: ﺑﺠﺎي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺳﺮﻳﻊ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ ـ ﻳﺎ ﻛﻮب ﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ

●درﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ـ ﻧﻴﺘﺎن ﺑﺮي

●ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهي ﻛﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ـ ﻟﻲ ﻣﻮﻧﺮو

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :13 ﺑﺮاي وﺿﻌﻴﺖ‌ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ راﻳﮕﺎن ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﻧﻴﺴﺖ.

اﺻﻮل:

●ﺗﻌﻬﺪ و ﺛﺒﺎت (ﭼﻴﺎﻟﺪﻳﻨﻲ، ٢٠٠٦)

ﻣﺜﺎل:

word image 545 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎرﺑﺮي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و راﻳﮕﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻨﺪ؟ دو ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻜﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد:

●اﮔﺮ اﻟﺰاﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ

●اﮔﺮ اﻟﺰاﻣﻲﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ آﭘﮕﺮﻳﺪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

اﻣﺎ ﻛﺪام ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

ﺗﻮﺗﺎﻧﮕﻮ دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ١٠٠ ﺷﺮﻛﺖ SaaS را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داد و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻟﺰوم اراﺋﻪي ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري را ﻟﺤﺎظ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ.

word image 546 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻟﺰوم اراﺋﻪي ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ، اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮي آﭘﮕﺮﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪي را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪن اﻓﺮادي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﻻزم ﻧﺒﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻠﻲ در ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ: ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪي ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺳﺎده ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻴﺪ.ا ﮔﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪي ﺗﺤﺮﻳﻚ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ـ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ـ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد (ﭼﻴﺎﻟﺪﻳﻨﻲ، ٢٠٠٦). ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:ـ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ SaaS ٢٠١٢ ـ ﺗﻮﺗﺎﻧﮕﻮ ـ آزﻣﺎﻳﺶ راﻳﮕﺎن :SaaS ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ـ ﻟﻴﻨﻜﻠﻦ

 

ﻣﻮرﻓﻲ ـ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آن: ﻛﺪام ﺷﻴﻮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد؟ ـ ﺟﺎن ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :14 ﺑﺮ ﺣﺲ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ در ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﺗﺄ ﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻴﺐ ﻫﺪف (ﻛﺮوﺗﺰ، اورﻣﻴﻨﺴﻜﻲ و ژﻧﮓ، ٢٠٠٦)

ﻣﺜﺎل:

word image 547 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺴﺎن، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻴﺐ ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ. ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ، آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺣﺲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.

آزﻣﺎﻳﺸﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻳﻚ ﻛﺎﻓﻲﺷﺎپ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ (ﻛﺮوﺗﺰ، اورﻣﻴﻨﺴﻜﻲ و ژﻧﮓ، ٢٠٠٦). ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﺲ وﻓﺎداري ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ١٠ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻗﻬﺮهي راﻳﮕﺎن ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲﺷﺎپ داﺷﺘﻨﺪ وﻗﺘﻲ ـ ﺑﺠﺎي ﻳﻚ ﻛﺎرت داراي ١٠ ﺗﻤﺒﺮ ـ ﻛﺎرﺗﻲ ﺑﺎ ١٢ ﺗﻤﺒﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭘﻴﺶ ٢ ﺗﻤﺒﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

 

word image 548 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺣﺘﻲ اﮔﺮ دو ﻛﺎرت دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ١٠ ﺗﻤﺒﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻫﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ در ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و در ﻫﺮ ﮔﺎم ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺄ ﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ:

●اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي: »٢٣% از ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. «

●ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ: »ﺷﻤﺎ ٢ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ٥ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻻزم در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدهاﻳﺪ. «

●ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ: »ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ٣ ﺗﺎ از ١٠ ﺳﺌﻮال ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻳﺪ. »

ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش داراي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺰارهﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﻗﻴﻒ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﻳﺶ آن: ﻛﺪام ورژن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد؟

●ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ؟ ـ ﺑﻠﻴﺮ ﻛﻴﻦ ●ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ وﻓﺎداري: ﻣﻮشﻫﺎ و آدمﻫﺎ ـ راﺟﺮ دوﻟﻲ

 

اﻓزودن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪ

آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را اداره ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي اﺷﺘﺮا ك ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدﻫﻴﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در راﺳﺘﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ا ﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي درﺑﺎرهي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪي ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﻣﻦ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٥:1 ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ي ﻫﺪف ﺧﻮد، ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺼﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﻧﮕﺎه و اﻧﺘﺨﺎب (ﻛﺮاﻳﺒﻴﭻ، آرﻣﻞ و رﻧﮕﻞ، ٢٠١٠)

ﻣﺜﺎل:

word image 549 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ﺷﻤﺎره ١ دو ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺼﺮي را ﺷﺮح داد. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮدازﺷﻲ را ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ CTA ﺷﻤﺎ را راﺣﺖﺗﺮ ﻫﻀﻢ ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﭘﺲ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺼﺮي را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ﺷﻤﺎرهي ١، ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﺳﻮﻣﻲﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺮك از ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮدم وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺻﺮف دﻳﺪن آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻤﻲاﺳﺖ، ﻧﻪ؟ ﺣﺎﻻ ﭼﻜﺎر ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺧﺐ واﻗﻌﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻤﻲاﺳﺖ.

ﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﻧﮕﺎه ـ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ـ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ا ﮔﺮ اﻓﺮاد زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺻﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪهي ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد (آرﻣﻞ، ﺑﻴﻮﻣﻞ و رﻧﮕﻞ، ٢٠٠٨).

ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ، وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم از ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﺰﻳﻨﻪي ﻓﻮق، آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻛﺮاﻳﺒﻴﭻ، آرﻣﻞ و رﻧﮕﻞ، ٢٠١٠).

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻀﺎد ﺑﺼﺮي ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎﻻي ﺧﺎﺻﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻴﺪ، ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺻﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن درﺑﺎرهي آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●٣٦ ﻣﺜﺎل ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ـ ﻧﻘﺪ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ـ اوﻟﻲ ﮔﺎردﻧﺮ

●ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮود: ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ـ Wishpond

●ﻃﺮاﺣﻲ و ﻛﭙﻲ: آﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ـ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ آرا ﮔﻮن

 

ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ٦:1 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ي ﻫﺪف ﺧﻮد را در ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﺟﻠﺐ ﻧﮕﺎه و اﻧﺘﺨﺎب (ﻛﺮاﻳﺒﻴﭻ، آرﻣﻞ و رﻧﮕﻞ، ٢٠١٠)

●ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻔﺤﻪ (آﺗﺎﻻي، ﺑﻮدور و راﺳﻮﻟﻮﻓﻮارﻳﺴﻮن، ٢٠١٢)

ﻣﺜﺎل:

word image 550 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

در ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ﻗﺒﻠﻲ، ﻣﻦ درﺑﺎرهي ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺼﺮي، ﺧﻴﺮﮔﻲ ﻧﮕﺎه و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﺿﻴﺢ دادم. اﻣﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺪف ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺟﻮد دارد. اﺷﻴﺎء ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده و اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ:

»ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﻧﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺨﺎبﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد. « (آﺗﺎﻻي، ﺑﻮدور و راﺳﻮﻟﻮﻓﻮارﻳﺴﻮن، ٢٠١٢، ص. ٢)

ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻃﺮح ﻫﺪف ﺧﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺮحﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺟﻠﺐ ﻛﺮده، و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●٧ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﻣﻮﻓﻖ ـ ﺟﻨﺒﺶ UX ●ﭼﺮا ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮار دارد را ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ـ

ﺟﺮﻣﻲﺳﻌﻴﺪ

●١٠ ﻣﺜﺎل از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ـ Uplift

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٧:1 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺒﻮب‌ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●اﻧﻄﺒﺎق (اش، ١٩٥٦)

ﺷﺮح:

ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ا ﻛﻨﻮن در ﻣﺮﻛﺰ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺑﺼﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ؟

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ذاﺗﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوي از ﺟﻤﻊ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ (اش، ١٩٥٦). ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪي »ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ«، ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب آن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●٢٠ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ـ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﺗﺎرت ●اﻳﺪهﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻓﺮاد در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي Optimizely ـ B٢B

●٥ ﻧﻜﺘﻪي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪي ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﻲﻛﻨﺪ ـ ﻧﻴﻞ ﭘﺎﺗﻞ

 

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٨:1 ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ‌ي ﭘﻴﺶ‌ﻓﺮض ﻳﺎ اﻓﺰوده اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●اﺛﺮ ﭘﻴﺶﻓﺮض (ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﮔﻠﺪاﺳﺘﺎﻳﻦ، ٢٠٠٣)

ﻣﺜﺎل:

word image 551 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﮔﻠﺪاﺳﺘﺎﻳﻦ (٢٠٠٣) ﺑﻴﻨﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاي را درﺑﺎرهي ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﭘﻴﺶﻓﺮض درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﻌﺪاد اﻫﺪا ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن (ﺑﺠﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن) اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ. وﻗﺘﻲ اﻫﺪا ﻛﺮدن ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪي ﭘﻴﺶﻓﺮض ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻣﺎ ﭼﺮا ﭘﻴﺶﻓﺮضﻫﺎ اﻳﻨﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺳﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:

●ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ: ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﺮا ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ زﻣﺎن ﺻﺮف ﻛﻨﻴﻢ؟ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

●ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪي اﻧﻄﺒﺎق: ﭘﻴﺶﻓﺮضﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ« ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ (ﺑﻪ ﺗﺎﺗﻴﻚ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ)

 

●ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺿﺮر: ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪي ﭘﻴﺶﻓﺮض ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺰﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. اﮔﺮ آن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ، اﺣﺴﺎس درد ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.

ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﭘﻴﺶﻓﺮض ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻧﺨﺴﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﻫﺪف ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺶﻓﺮض (ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻓﻮق را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ).

اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲاز اﻓﺮاد ﺻﻔﺤﺎت ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪي ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺶﻓﺮضﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

word image 552 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

وﻗﺘﻲ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪي ﺑﻴﻤﻪي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ را ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﺶﻓﺮض ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺧﻮد را داراي آن ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻧﺼﺮاف از آن، اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ را ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دردﻧﺎ ك اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻲ اﻓﺮاد ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮان از ﭘﻴﺶﻓﺮضﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

word image 553 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

 

اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ﺧﻂ ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﭘﻴﺶﻓﺮض، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻴﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻫﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪي ﭘﻴﺶﻓﺮض را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●ﻧﻈﺮﻳﻪي آزﻣﻮن: اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﭘﻴﺶﻓﺮض ـ ﺟﻒ زﻳﭻ

●دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن در زﻣﻴﻨﻪي اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺘﺎري ـ ﻣﻚﻛﻴﻨﺰي و ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ

ﭘﺎرادوﻛﺲ اﻧﺘﺨﺎب: آﻳﺎ وﺟﻮد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد؟ ـ اﺳﻜﻴﻔﺖ

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٩:1 از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ وﻳ ﮔﻲ‌ﻫﺎ را ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●اﺛﺮ ﭘﻴﺶﻓﺮض (ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﮔﻠﺪاﺳﺘﺎﻳﻦ، ٢٠٠٣) ●ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ (ﺗﻮرﺳﻜﻲ و ﻛﺎﻧﻪﻣﻦ، ١٩٧٤)

ﻣﺜﺎل:

word image 554 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

 

ﺷﺮح:

اﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻲﺳﺎزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، راﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺎرك، ﻳﻮن و ﻣﻚاﻳﻨﻴﺲ (٢٠٠٠) از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻨﺪ:

●ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻛﺎﻣﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻢ ﻛﺮدﻧﺪ.

●ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﺪل ﭘﺎﻳﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ﻗﺒﻠﻲ، ﭘﻴﺶﻓﺮضﻫﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. وﻗﺘﻲ اﻓﺮاد ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲوﻳﮋﮔﻲﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، آﻧﮕﺎه ﺣﺲ از دﺳﺖ دادن ﻣﺰاﻳﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.

اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲﺳﺎزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲوﻳﮋﮔﻲﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﺶﻓﺮض اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ (و ﺳﭙﺲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ).

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﺲ از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ، ﻛﻪ از ﻣﺰﻳﺖ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد (ﺗﻮرﺳﻜﻲ و ﻛﺎﻧﻪﻣﻦ، ١٩٧٤). ا ﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﭘﺮ از وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮرد اوﻟﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﻲ:

●اﺛﺮ ﭘﻴﺶﻓﺮض (رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ) ـ وﻳﻜﻲﭘﺪﻳﺎ

ﺟﺎم ﻣﻘﺪس ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ـ ﭘﺎﻧﺠﺎم ﭘﺮاﺳﺎر

 

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٠:2 ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ذﻫﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻪ (ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺎرگ، ﭼﻦ و ﺑﺎروز، ١٩٩٦)

●ذﻫﻨﻴﺖﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي (ژو و واﻳﺮ، ٢٠٠٨)

ﻣﺜﺎل:

word image 555 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺳﺌﻮال ﺳﺮﻳﻊ: ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻳﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﺪ؟

word image 556 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﭘﺎﺳﺦ دادﻳﺪ؟ ﻋﺎﻟﻴﺴﺖ.

ژو و واﻳﺮ (٢٠٠٨) از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺰﻧﻨﺪ!

 

ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ؟ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎد؟ ﺧﺐ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

●ﻣﺮﺣﻠﻪ ١: آﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻴﻢ؟

●ﻣﺮﺣﻠﻪ ٢: ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺨﺮﻳﻢ؟ ●ﻣﺮﺣﻠﻪ ٣: ﭼﺮا ﺑﺨﺮﻳﻢ؟

وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲزﻧﻨﺪ ـ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ـ ذﻫﻨﻴﺖ »ﻛﺪام را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ« را اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. اﮔﺮ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺻﻼ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺨﺮﻧﺪ.

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؟ ﭘﻴﺶ از اراﺋﻪي ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﻲﻓﺮوﺷﻴﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ:

word image 557 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي را دوﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ. ﭘﻴﺶ از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد، از ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ را ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ.

 

ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ:

word image 558 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺜﻼ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ:

word image 559 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

 

و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ:

word image 560 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ـ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻪي ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ـ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه را ﻣﺠﺪدا اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﻮﻳﻲ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ:

●ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ: ﺑﺠﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهي ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﺪ.

●ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺿﺮر: وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ (ﺷﻮارﺗﺰ، ٢٠٠٤). اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺎ ﻧﺎم اﺣﺴﺎس ﺿﺮر ﻛﺮدن رخ ﻣﻲدﻫﺪ. وﻗﺘﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪاي را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ، ﻣﺰاﻳﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻴﻢ ـ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲاﻧﺪازﻳﻢ. راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ، اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت (ﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺎ) را از دﻳﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﻲدارد.

●ﺗﺤﺮﻳﻚ آﺳﺘﺎﻧﻪي ﺧﺮﻳﺪ: وﻗﺘﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ،

 

ﻧﮕﺮش ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ در آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻜﻨﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻮد. اﻣﺎ ﻣﺰﻳﺖ اﺻﻠﻲ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ: ﺗﻼش ﻛﻨﻴﺪ ذﻫﻨﻴﺖ »ﻛﺪام را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻢ« را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ. ﺑﺠﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﺪام ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﻲ:

●ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻛﺴﻔﻮرد

●اﻟﻘﺎي ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮآﻳﻨﺪ: ﺑﺮرﺳﻲ ـ ﻳﺎﻧﻴﻔﺴﻜﻲ و واﻳﺮ، ٢٠١٤

●ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﺪف ـ واﻳﺮ، ژو و ﺷﻦ، ٢٠١٢

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :21 ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ذﻫﻨﻲ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﺗﻌﺎﻣﻼت ذﻫﻨﻲ (اﻟﺪر و ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ، ٢٠١٢)

ﻣﺜﺎل:

word image 561 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

 

ﺷﺮح:

در اﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺗﺮﻓﻨﺪي ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺷﺮح داده ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ، اﻟﺪر و ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ (٢٠١٢) درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ذﻫﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﺮﻳﺪﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮﻳﺪ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻌﺎﻣﻞ ذﻫﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺼﻮل در ﻳﻚ ﻧﻤﺎي POV (ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ)، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎي زﻳﺮ را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ:

ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ (ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻲ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ ا ﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد):

word image 562 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

دﺳﺘﻪي اﺑﺰارﻫﺎ ﻳﺎ ﻇﺮوف را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

word image 563 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

 

ورودي ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

word image 564 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ.

word image 565 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺗﻤﺎﻣﻲﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻓﻮق وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ذﻫﻨﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺮدم ﺧﻮد را در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮض ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ آن ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزي و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ذﻫﻨﻲ

●ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺗﺴﻠﻂ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ـ ﭘﺘﺮووا و ﭼﻴﺎﻟﺪﻳﻨﻲ، ٢٠٠٥

●آﻳﺎ درك ﺑﺼﺮي از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺷﻮد؟ ﺷﻮاﻫﺪي از ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ـ ﮔﺮزز و دﭼﺘﻲ، ٢٠٠١

 

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :22 ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ (ﭼﻴﺎﻟﺪﻳﻨﻲ، ٢٠٠٦)

●ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺿﺮر (ﺗﻮرﺳﻜﻲ وﻛﺎﻧﻪﻣﻦ، ١٩٩١)

ﻣﺜﺎل:

word image 566 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺶ اﺻﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار راﺑﺮت ﭼﻴﺎﻟﺪﻳﻨﻲ اﺳﺖ (ﭼﻴﺎﻟﺪﻳﻨﻲ، ٢٠٠٦).

اﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺮور ﻣﺠﺪد ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد. ﺑﺮاي درك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب او، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●روشﻫﺎي ﺗﺮﻏﻴﺐ ـ ﺧﻮدم

●ﭼﺮا ﺧﻠﻖ ﺣﺲ ﻓﻮرﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ در زﻣﻴﻨﻪي ﻓﺮوش ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ـ ﻣﺎرﻛﻮس ﺗﻴﻠﻮر

●ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﺻﻮل ﻓﻮرﻳﺖ و ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش در ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ـ وﻳﮋوال وﺑﺴﺎﻳﺖ اﭘﺘﻴﻤﺎﻳﺰر

 

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :23 در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻟﺬت و ﺧﻮﺷﻲ ﺑﺮ وﻳژﮔﻲ‌ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت (ﺗﻮرﺳﻜﻲ و ﻛﺎﻧﻪﻣﻦ، ١٩٧٤)

ﻣﺜﺎل:

word image 567 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭼﻪ ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازهاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻲ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزار ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﻔﻴﺪي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻲ و ﻟﺬت ﺳﺮوﻛﺎر دارد، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺷﺎره ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﻼ و ﺑﺮﮔﺮ (٢٠١٢) ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺷﻮاﻫﺪي را ﻳﺎﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮدﻣﻨﺪي ادرا ك ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲداﻧﻨﺪ:

»از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪاي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ادرا ك اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻲ و ﻟﺬت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮدﻣﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.« (ص. ١)

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●ﻧﻜﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﭙﻲ راﻳﺖ: ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎﻳﻲ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ـ ﺧﻮدم ●ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪي ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ ـ

ﻟﻤﻮن اﺳﺘﻨﺪ

●١١ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ـ اﺳﺘﻮﻧﻲ ديﮔﻴﺘﺮ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪ

ﺣﺎﻻ ﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪه روي دﻛﻤﻪي اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ؟ ﺗﺒﺮﻳﻚ! اﻣﺎ ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﻳﻤﺮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ٣١ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﻴﻨﻪي رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، ٥ ٦٨% ﻣﺮدم ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ. ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

 

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ :24 از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎدآﻓﺮﻳﻦ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺠﺪد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●درد ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮداﺧﺖ (ﭘﺮﻟﻚ و ﻟﻮوﻧﺴﺘﺎﻳﻦ، ١٩٩٨)

●ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ (ﻓﺴﺘﻴﻨﮕﺮ، ١٩٥٧)

ﻣﺜﺎل:

word image 568 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﻫﺮ زﻣﺎن ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ، اﺣﺴﺎس درد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ آن درد ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ (ﺑﺮاي ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪي ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد).

اﻣﺎ ﭼﺮا اﻳﻦ درد را ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؟ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ. ﻫﺮوﻗﺖ ﭘﻮﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ، دو ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻀﺎد در ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ:

●از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ.

●از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﻮﻟﻤﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ.

اﻳﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد درد ﻣﻲﺷﻮد (ﻓﺴﺘﻴﻨﮕﺮ، ١٩٥٧). و ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ درد را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻴﻢ.

●ﮔﺰﻳﻨﻪ ١: ﺧﺮﻳﺪ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ (ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﺰاﻳﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﺎدآوري ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ).

 

●ﮔﺰﻳﻨﻪ ٢: ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻜﺮدن را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ (ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﭘﻮﻟﻲ را ﻛﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﺎدآوري ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ).

در ﻫﺮ ﺻﻮرت، اﻳﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪد ـ در اﻳﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درد را ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎز اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ.

ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎز ﻋﻨﺎﺻﺮي ﺑﺼﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ ـ ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎد ﮔﺎراﻧﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ ﻧﻤﺎد اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر دﻛﻤﻪي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺑﺎ اراﺋﻪي اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد. ﻳﻌﻨﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪي ١ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.

word image 569 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲدارد. ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎز را در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ، ﺷﺮح دﻫﺪ.

ﺷﻤﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪي ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎز ﻧﺪارﻳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در آن ﺑﺨﺶ دردي ﺣﺲ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ درد در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ، ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻴﻢ ﺣﺲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎز ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●٩ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎز ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ـ اﻟﻴﺴﺎ ﮔﺎﺑﺮت

●١٦ اﻳﺪهي ﻓﻮري ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﻤﺎ ـ ﻛﺮﻳﮓ ﻛﺴﺘﻠﺮ

●ﻧﺤﻮهي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎز ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﻳﻚ

وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ـ ﻛﻮﻳﻦ ﻛﺎﻳﺰر

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٥:2 ﺗﺄ ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻦ‌ﻫﺎي ﺗﺨﻔﻴﻒ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﻧﻈﺮﻳﻪي ﻗﻴﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﻓﺴﺘﻴﻨﮕﺮ، ١٩٥٤) ●ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ (ژﻳﺎ، ﻣﻮﻧﺮو و ﻛﺎ ﻛﺲ، ٢٠٠٤)

ﻣﺜﺎل:

word image 570 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻖ راﺿﻲ ﺷﺪه، و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي دﻳﮕﺮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (ﻓﺴﺘﻴﻨﮕﺮ، ١٩٥٤).

اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ رخ ﻣﻲدﻫﺪ. ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺼﺎف در ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد؟ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ:

 

» ﺗﻤﺎﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻈﺮﻳﻪي ﺑﺮاﺑﺮي و ﻧﻈﺮﻳﻪي ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻓﺮدي ﻧﺘﻴﺠﻪاي (ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺖ وروي و ﺧﺮوﺟﻲ) را ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ادرا ك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد.« (ژﻳﺎ، ﻣﻮﻧﺮو و ﻛﺎ ﻛﺲ، ٢٠٠٤، ص. ١)

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ـ ﺣﺘﻲ ا ﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮﻳﺪﺷﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮان، و ﻳﺎ دﺳﺘﻜﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻀﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭘﻦ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وﻗﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ـ و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ـ آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از اﻓﺮاد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دردﻧﺎ ك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺲ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺧﺐ، اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ. ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ آن را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﻓﺮم، ﻳﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﺘﻨﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان: » ﻛﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ دارﻳﺪ؟«

ﺑﺎ ﺗﺄ ﻛﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻴﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن وارد روﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●داﺳﺘﺎن ﻏﻤﮕﻴﻦ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺳﺒﺪﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ـ marketerـe ●ﺗﻮﻗﻒ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺳﺒﺪﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ـ UX Booth

●ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ـ ﭘﻴﭗ ﻻﺟﺎ

 

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٦:2 ﻟﻴﻨﻚ‌ﻫﺎ و راﻫﺒﺮﻫﺎ را از ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﻧﻴﺖ و ﺧﻮدـﺗﻨﻈﻴﻤﻲ

ﻣﺜﺎل:

word image 571 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

آﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺻﻔﺤﻪي ﻓﺮود ﺧﻮد آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻳﺪ؟ ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻳﺪ.

اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪي ﻓﺮود ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺎوي ﮔﺰﻳﻨﻪي راﻫﺒﺮي ﺑﺎﺷﺪ (ﻳﺎ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮ درون ﺻﻔﺤﻪ)، اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ روﺑﺮو ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن روي ﻳﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮك ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺲ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﻛﻢ اﺳﺖ.

از اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺮ ﻟﻴﻨﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي از دﺳﺖ دادن ﺧﺮﻳﺪاران اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش، ﺗﻤﺎﻣﻲﻟﻴﻨﻚﻫﺎ و راﻫﺒﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ.

 

وﻗﺘﻲ ﻣﺤﺮكﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﻳﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺣﺬف ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ، ﻧﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ـ ﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪي ﻛﻠﻴﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮدـﺗﻨﻈﻴﻤﻲ(ﺷﺎﭘﻴﺮو و ﺷﻮارﺗﺰ، ٢٠٠٠). ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﺮار داده و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﻲ:

●ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ را ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ ـ ﻣﺸﺎورهي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

●آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪي راﻫﺒﺮي را از ﺻﻔﺤﻪي ﻓﺮود ﺧﻮد ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ؟ ـ دﻳﺎﻧﺎ اورﺑﻦ

●ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ـ ﻣﺎ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻣﻲﺳﺎزﻳﻢ

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٧:2 ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ را ﺗﺮك ﻛﺮده‌اﻧﺪ، ﻫﺪﻓﮕﺬاري ﻣﺠﺪد ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●ﺣﺎﻓﻈﻪي آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮ (ﻣﺎرش، ﻫﻴﻜﺲ و ﻛﻮك، ٢٠٠٥)

ﻣﺜﺎل:

word image 572 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

اﮔﺮ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ را دﻧﺒﺎل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮك ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

 

ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد. ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادهاﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪا ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ:

●ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ

●ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻨﺪ

●رﻗﺒﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ

دﻻﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد، و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﺮدم ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﺮك ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪي ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻜﺎر اﺳﺖ. ا ﮔﺮ ﻣﺮدم ﺻﻔﺤﻪي ﭘﺮداﺧﺖ را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﺎﻓﻈﻪﺷﺎن ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ (ﻣﺎرش، ﻫﻴﻜﺲ و ﻛﻮك، ٢٠٠٥).

ﺧﺐ، ا ﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺿﺮوري اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪاي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﺑﺮو ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺎﻓﻈﻪي آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮔﺸﺖ. اﺻﻼ ﻣﻜﺎن ﺟﺎﻟﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ!

ﺣﺎﻻ ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﮕﺬاري ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ Google AdWords ﻳﺎ Facebook Ads ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آ ﮔﻬﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮك ﻛﺮدهاﻧﺪ، ﻣﺠﺪدا ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.

ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ از آن، ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺰﻧﻴﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺆﺳﺴﻪي ﭼﺮﺧﻪي ﻓﺮوش، ٤٤% از اﻳﻤﻴﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ زده ﺷﺪه، ﺑﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ (و ﻫﺮ اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ٢١ ٨ درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ).

در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﺑﺎ ﻫﺪﻓﮕﺬاري ﻣﺠﺪد اﻳﻦ اﻓﺮاد ـ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪي ﺗﺨﻔﻴﻔﻲ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ـ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪي آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﻳﺪﺷﺎن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

 

●ﻫﺪﻓﮕﺬاري ﻣﺠﺪد ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ: ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ رﻫﺎ ﺷﺪهي ﻗﻴﻒ ﻓﺮوش دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ـ ReTargeter

●ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﻫﺎﺳﺎزي ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﮕﺬاري ﻣﺠﺪد ـ AsRoll

●ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻴﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ١٢ درﺻﺪي رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ـ ﻣﺎﻳﻚ آرﺳﻨﺎﻟﺖ

اﺷﺘﺮاک در رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا كﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. ﺑﺎ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٨:2 اﻧﮕﻴﺰه‌اي ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧﻲ (راﻳﺎن و دﭼﻲ، ٢٠٠٠)

ﻣﺜﺎل:

word image 573 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

 

ﺷﺮح:

ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل، دراپﺑﺎ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﻣﺒﺪل ﺷﺪ.

اﻣﺎ راز آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ در ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي راﻳﮕﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪي ﺟﺪﻳﺪ، آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ٦٠% ﺛﺒﺖﻧﺎمﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.

word image 574 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﻮقﻫﺎ و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (راﻳﺎن و دﭼﻲ، ٢٠٠٠). ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺷﻤﺎ، ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

●ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ: ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﻛﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ، ﺧﺮﻳﺪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ.

●وﺑﻼ گ: ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰهي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ.

:SaaS● ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﺴﺎب ﺧﻮد، ﻳﻚ دوﺳﺖ را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻮقﻫﺎ در وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

Ambassador
Refersion
SocialTwist
Friendbuy
Talkable
Referral Candy

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ:

●٥ روش ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻤﺎ ـ ﺳﺎﻧﺠﺎي دوﻻ ﻛﻴﺎ ●ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﺸﻮقﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻃﺮﻓﺪاران و ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ـ Wishpond

●ﻣﺸﺘﺮي را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ: دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﻮق ـ ﻣﺎﻧﻲ اﻳﻴﺮ

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٩:2 ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﭘﻴﺎم‌ﻫﺎي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه‌ي ﻗﺒﻠﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ:

●اﻧﻄﺒﺎق (اش، ١٩٥٦)

ﻣﺜﺎل:

word image 575 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

 

ﺷﺮح:

اﻏﻠﺐ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن از ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت دﻳﮕﺮان ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن دﻳﮕﺮ از ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ، رﻳﺴﻚ را ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد.

اﻣﺎ آﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺼﻮرت اﺷﺘﺮا ك در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﻲرﺳﺪ، اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺎﻣﻲرا در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﻣﻲﮔﺬارﻳﺪ، ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

●ادرا ك ﻣﺮدم از ﭘﻴﺎم ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

●آﻳﺎ آن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ؟

●آﻳﺎ از آن ﺑﺪﺷﺎن ﻣﻲآﻳﺪ؟

●ادرا ﻛﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

●آﻳﺎ درﺑﺎرهي ﺷﻤﺎ داوري ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ؟

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺷﺘﺮا كﮔﺬاري ﺗﻮأم ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، ا ﮔﺮ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﻋﻜﺲﻫﺎي ﭘﻴﺎم ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، رﻳﺴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ـ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري ﻳﻚ ﻫﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد (اش، ١٩٥٦).

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ:

●ﻫﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ وﻳﻜﻲﭘﺪﻳﺎ

●ﻗﺪرت ﺳﺎزﻧﺪه، ﻣﺨﺮب و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻨﻨﺪهي ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺷﻮﻟﺘﺰ،

ﻧﻮﻻن، ﭼﻴﺎﻟﺪﻳﻨﻲ، ﮔﻠﺪﺳﺘﺎﻳﻦ و ﮔﺮﻳﺴﻜﻴﻮﻳﭽﻴﻮس، ٢٠٠٧

 

●اﺗﺎﻗـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﺮه: اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد اﻧﮕﻴـﺰه در ﺟﻬـﺖ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤﻴـﻂ زﻳﺴـﺖ در ﻫﺘﻞﻫـﺎ ـ ﮔﻠﺪﺳـﺘﻴﺎن، ﭼﻴﺎﻟﺪﻳﻨـﻲ و ﮔﺮﻳﺴـﻜﻴﻮﻳﭽﻴﻮس، ٢٠٠٨

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ٠:3 وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﭘﻴﺎم‌ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ: ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ (ﻟﺮي و ﻛﻮاﻟﺴﻜﻲ، ١٩٩٠) ـ وﺟﻬﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺑﺮﮔﺮ، ٢٠١٣) ﻣﺜﺎل:

word image 576 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﺷﺮح:

ﻳﻮﻧﺎ ﺑﺮﮔﺮ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺴﺮي«، درﺑﺎره وﺟﻬﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ.

●ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داده را ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ ﺗﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ.

●ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻨﺪهدار را ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﻴﻢ.

●داﺳﺘﺎنﻫﺎي دﻟﮕﺮم ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻏﻤﺨﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ.

ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ SaaS را راهاﻧﺪازي ﻛﺮدهاﻳﺪ. ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﺗﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻨﻴﺪ.

 

اﮔﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﺮدﻳﺪ، از اﻓﺮاد ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﻲرا ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟

اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﺪون ﻓﻜﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻳﻚ ﭘﻴﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ:

word image 577 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ در اﻳﻦ ﭘﻴﺎم وﺟﻮد دارد. ﺳﺎده و رك و راﺳﺖ اﺳﺖ. و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎزار ﻫﺪف را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن روي آن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﭘﺲ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻲﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﺳﺖ ـ در اﺻﻞ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺷﻤﺎ. و ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﺪارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻬﻪي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﺗﺎ وﺟﻬﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﺎﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺧﻮب ﻣﻲرﺳﺪ، ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:

word image 578 - بهینه سایزی نرخ تبدیل

اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻴﺎم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺒﺎرت »از ﻧﻈﺮ رﺳﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻲرﺳﺪ ـ اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم اﺣﺘﻤﺎﻻ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري را از ﺳﻮي ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ: ﺑﻪ ﭘﻴﺎم ﺧﻮد وﺟﻬﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ:

●٩ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻤﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ Meltwater

●ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان وﺟﻬﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ـ رﻳﭽﺎد ﺟﻨﮓ

●ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت وﻳﺮوﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ ـ ﻳﻮﻧﺎ ﺑﺮﮔﺮ

 

ﻧﺘﻴﺠﻪ‌ﮔﻴﺮي

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي آزﻣﻮنﻫﺎي A/B ﺧﻮد ﻓﺮﺿﻴﻪي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاي دﻳﺪن اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام ورژن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺰﻧﻴﺪ. ا ﮔﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن A/B ﻧﺪارﻳﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي ـ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺴﺘﺤﻜﻢﺗﺮي اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ـ ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻳﺪ.

اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ

●دادهﻫﺎي وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

●از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

●ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ از ﻛﺠﺎ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻫﻤﻴﻦ اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ از ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪي ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺳﻮد ﻣﻲﺑﺮﻳﺪ.

در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻲدﻫﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺗﺄ ﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻢ: ﺷﻜﺎ ك و دﻳﺮﺑﺎور ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻗﻄﻌﺎ رﻳﺸﻪ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﺪ.

ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرگ در وﺑﺴﺎﻳﺖ را ﻫﻤﻮاره از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن A/B ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ، ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻛﺎرآﻣﺪي ارﺗﻘﺎ دﻫﻴﺪ.

 

مطالب زیر را از دست ندهید

3 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید