وبلاگ

روان شناسی طراحی سایت

 

اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي را ارائه ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺶ از ١٢٥ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳب ﺑﺮاي UX/UI در ﻃﺮاﺣﻲ وب و راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻈﻴﻤﻲ‌از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش‌ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ (UX)، راﺑﻂ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي (UI) و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮش آﻣﺪﻳﺪ.

اگر ﻣﻲ‌ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻚ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻳﺎ اﭘﻠﻴﻜﻴﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ١٢٥ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

 

ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﺑﺮ

ﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ورود در راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي ﺗأﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﺮ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﺠﺎ را ﻣﻲ‌ﺑﻴﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را روﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

از ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ‌ﻫﺎي ﺑﺼﺮي در ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻛﺎرﺑﺮان را از ﻃﺮﻳق ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗب ﺗﺼﻮﻳﺮي راﻫﻨﻤﺎیی ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان را ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ، دوﻣﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ‌ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

 

از ﻗﺮار دادن ﻓﻀﺎي ﻣﻨﻔﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪي‌ﻫﺎي ﺧﻮد ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ.

blank

از ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺪاوم ﺗﺄ ﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

blank

 

ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اصول ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﺎ از ﻣﺤﺮك‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﻳﻢ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ، ﺑﺎ ﺳﺎده ﺳﺎزي ادرا ك ﺧﻮد ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺷﻴﺎء را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺖ در ﻣﻲ‌آورﻳﻢ.

ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از روش‌ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ، ﻣﺠﺎورت، ﺧﺎﺗﻤﻪ، اﺗﺼﺎل، ﺗﺪاوم، و ﺷﻜﻞ / زﻣﻴﻦ.

blank

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﻳﺎ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻣﻨﻮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

blank

ﻋﻨﺎوﻳﻦ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

blank blank

ﻋﻨﺎوﻳﻦ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻴﺪ.

blank

تغییرات در راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي را ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي درﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮔﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

تغییرات در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

ﻣوﻟﻔﻪ‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.

blank

اﺳﺘﺮاﺗژي: اﻃﻼﻋﺎت غیرضروری را حذف ﻛﺮده ﻳﺎ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎﻫﻴﺪ.

ﺗﻤﺮﻛﺰ ذﻫﻨﻲ ﻣﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻛﺎﻣﻼﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪن. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻳﺪ.

blank ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎپ آپ‌ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻛﺲ‌ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را ﻣﺤﻮ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ در ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

blank

 

ﻣﺮزﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻣوﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت واﺿﺢ و ﺑﺪﻳﻬﻲ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت، وﻳژﮔﻲ‌ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري اﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه را ﻣﺨﻔﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻣﺸخص ﻛﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮاي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ.

اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ، ﻧﻮارﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ را در ﺣﻴﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻗﺮار دارد ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﺪ از راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

 

ﻣوﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﻪ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ.

blank

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻤﻖ از ﺳﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

وﺟﻮد ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت و ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف ﻧﻬﺎیی

ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﺑﺮان را ﺟﻠﺐ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده اﻳﺪ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗژی: ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﻜﺮاري و داده‌ﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﻧﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮان را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻫﺪف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎرﺑﺮان را ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮده و ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮش را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورودي‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﻴﺶ ﻓﺮض‌ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

داده‌ﻫﺎي ﻣﻬﻢ را در ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎرﺑﺮان ﺻﺮﻓﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ روي ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﻲ‌ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را ﺑﺎ آﻳﺘﻢ دﻳﮕﺮي ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ورود و ﺧﺮوج ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺻﻔﺤﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

blank

اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ درﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﻧﺪارﻳﺪ، ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺷﻨﺎور ﻛﻨﻴﺪ (اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮور ـ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ ﺑﻌﺪي را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ.)

 

blank

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ را روي ﺷﻨﺎور (ﻫﻮور) ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻜﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

داده‌ﻫﺎ ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ‌ﻫﺎي ﻣﻬﻢ را در ﻳﻚ داﺷﺒﻮرد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

blank

ﭘﺎﺳﺦ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل را در ﺑﺎﻻي ﻟﻴﺴﺖ‌ﻫﺎي ﻛﺸﻮﻳﻰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

blank

 

وضعیت ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ‌اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ و زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

blank

ﻓﺎز ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

blank

 

ﺗﻌﺪاد ﮔﺎم‌ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺗﻌﺪاد آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

راه‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻛﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﺮﻳﺎن‌ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎري را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.

اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم (ﻻﮔﻴﻦ) ﻛﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي ﻳﺎ اﻳﻤﻴﻞ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

blank

 

ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه، ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

blank

اﻣﻜﺎن ﻛﺸﻴﺪن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ (Drag and Drop) ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻬﻴﺎ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن وﻳﺮاﻳﺶ داده‌ﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

blank

 

اﻟﺰاﻣﺎت ﻳﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ؟

ورودي‌ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺳﻮي ﻛﺎرﺑﺮان را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

blank

اﻣﻜﺎن ورود ﮔﺬرواژه‌ﻫﺎ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺎزﺧﻮرد زﻣﺎن واﻗﻌﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

blank

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺤﺒﻮب‌ﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

ﻣﻮارد ﺿﺮوري و اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ در ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﭘﻴﺶ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ، آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

از ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎ و دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورودي ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

blank

 

آﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪي در ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

blank

ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻛﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻣﻨﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻛﺎرﺑﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‌ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎداش دﻫﻴﺪ.

آﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮان در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻮده؟ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻛﺎر دﻟﮕﺮم ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻨﻚ‌ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺪف ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻫﻨﮕﺎم آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي، اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

blank

درﺻﺪ آﻏﺎز ﻧﻮارﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻔﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

blank

 

اﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳخ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اصلی ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻲ‌ﭘﺮدازﻳﻢ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. درﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. در اداﻣﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن دﻓﺘﺮ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

زﻣﺎن وﻗﻮع روﻳﺪادﻫﺎي اﺧﻴﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺗﻼش ذﻫﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان، ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داده و وﺿﻌﻴﺖ »ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر« آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿﻲ وادار ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

 

ﺗﻌﺪاد آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮان در راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي را ﻣﺸﺨص ﻛﻨﻴﺪ.

راﺑﻂ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. ا ﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ »ﺷﻤﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﮔﻢ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻨﻮي راﻫﺒﺮي را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻟﻲ در راﺑﻂ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮدي را در اﺑﺘﺪاي ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

blank

ﺷﺮاﻳط اﻧﺘﺨﺎب را ﺳﺎده ﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻼش را ﺑﺎ ﺳﺎده ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻟﻴﺴﺘﻲ اﺻﻼ ﺷﺪه از آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮل را اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي‌ﻫﺎي دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻨﻮﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

blank

از راﺑط ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻌﻤﻮل در ﻃﺮاﺣﻲ وب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ از ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻋﺎدت دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺷﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از ﻣﻨﻮﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي را در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

blank

 

پس از ﻫﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺧﻮرد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي زﻣﺎن واﻗﻌﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ. آﻳﺎ ﭼﻴﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ؟ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

blank

ﭘﺲ از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺎم‌ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ روي ﭼﻪ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎﻳﻰ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ.

blank

ﺗأثیرات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دوره‌ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﻲ‌دوره‌ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر ﻏﻴﺮﺿﺮوري را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ. ا ﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﻲ‌ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري از رﻧﮓ‌ﻫﺎي ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ‌دﻫﺪ (و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آراﻣﺶ ﻣﻲ‌ﺷﻮد). وﻗﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﺎرﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ادرا ك ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ (ﮔﻮرن و ﻫﻤﻜﺎران، ٢٠٠٤). ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ درﺑﺎره رﻧﮓ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

blank blank

 

در دوره‌ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻛﺎرﺑﺮان را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.

blank

از آﭘﻠﻮد ﻛﺮدن ﻓﺎﻳﻞ‌ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ.

blank

از ﻧﻮار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

اﺗﻜﺎي ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻴﺰي را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ‌اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت را در ﺗﻤﺎﻣﻲ‌زﻣﺎن‌ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ.

از ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎي دروﻧﻲ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان روي ﻣﺆﻟﻔﻪ اي ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺬف ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ.

blank

اﻃﻼﻋﺎت درون ﺑﺎ ﻛﺲ‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﻲ را در ﺧﺎرج ﺑﺎ ﻛﺲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

blank

دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎي ﻛﭙﻰ را ﺑﻪ ورودي‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ‌زﻳﮕﺰا ﮔﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ‌ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ‌ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ‌داده‌ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎ از داده‌ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎي ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت را ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺲ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

blank

آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﺪام ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ (و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺮد). ا ﮔﺮ ﺑﺎ UX/UI آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻳﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻛﻪ از ﺳﻮي دان ﻧﻮرﻣﻦ در ﻛﺘﺎب ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﻣﻲ‌ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ.

 

دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎ را ﺑﺎ وﻳژﮔﻲ‌ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

از ﺑﺎﻓﺖ‌ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎﻣﻞ از آﻳﻜﻮن‌ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ آﻳﻜﻮن‌ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ وKeynote اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ.

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و وﺿﻮح ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ زﻳﺎده از ﺣﺪ ارﺟﺤﻴﺖ دارد.

ﺑﻪ زﺑﺎن ﻛﺎرﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ و ﻧﻪ زﺑﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ.

blank

در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ‌ﻛﻪ زﺑﺎن‌ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮد دارد، از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

از رﻧﮓ‌ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﻗﺘﻲ رﻧﮓ‌ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻨﺪ، ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي در راه ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت روﺑﺮو ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﺑﺴﺎﻳﺖ meetup.com ﻛﻪ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ (در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ).

blank

 

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﻜﻦ ﺷﺪن راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﺳﻜﻦ ﻛﺮدن ﭘﺮدازش ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﻜﻦ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ را در اﺑﺘﺪاي ﻟﻴﺴﺖ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

blank

در ﺟﺪاول از ﺧﻄﻮط ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺘﻮن‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

از زﻳﺮﻋﻨﻮان‌ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻟﺤاظ ﺑﺼﺮي از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻦ و ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺘﻦ روي ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﭘﻮﺷﺶ ﻳﺎ ﻣﺤﻮ ﻛﺮدن ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ را روي ﺻﻮرت زﻳﺒﺎي ﺧﻮدم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻢ:

blank

 

اﻛثرﻳﺖ ﻣﺘﻦ‌ﻫﺎي ﺧﻮد را ﭼﭗ ﭼﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ (در ﻓﺎرﺳﻲ، راﺳﺖ ﭼﻴﻦ)

blank

در ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي از اﻟﮕﻮﻫﺎي ثابت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ا ﮔﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح‌ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد، ﺧﻼﺻﻪ اي از وﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • رﻧﮓ‌ﻫﺎ
 • ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎ و ﻃﺮح‌ﻫﺎ
 • ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺟﺎ ﮔﺬاري
 • اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ
 • ﺑﺮﭼﺴﺐ و زﺑﺎن

 

 • راﻫﺒﺮي
 • ﺟﺪاول
 • ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ
 • ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ
 • ﺻﺪا و ﻟﺤﻦ

اﺣﺘﻴﺎج دارﻳﺪ ﻛﻤﻲ‌اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﺪ از روش ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﻮﻫﺎي راﻫﺒﺮي را در ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.

blank

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎدل ﺑﺼﺮي ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎي زﻳﺒﺎ ﺧﻠق ﻛﻨﻴﺪ.

ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد (ﻛﻮروﺳﻮ و ﻛﺎﺷﻴﻤﻮرا، ١٩٩٥).

ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل رﻳﺎﺿﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

blank

 

از ﻓﻮﻧﺖ‌ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ دارﻧﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ‌ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ، آﻧﻬﺎﻳﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

ﺑﺠﺎي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻓﻮﻧﺖ‌ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ داراي ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

blank

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮان و ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﻔﺎوت و داراي اﻫﺪاﻓﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺳطح داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎزه ﻛﺎر، ﺧﺒﺮه ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از اﻳﻦ دو ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان وﺟﻮد دارد:

blank

 

اﻳﻦ ﭼﻬﺎر روﻳﻜﺮد در ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ٢ x ٢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺮاي راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺎزه ﻛﺎر، و ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه، از ﻧﻜﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

در ﻣﻌﻤﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد از روش ﻛﺎرت ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻲ‌ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺒﻨﻴﻴﺪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﻮﻫﺎ را درك ﻛﺮده اﻧﺪ، از روش ﻛﺎرت ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

 

اﮔﺮ ﻣﻲ‌ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﺎرﺑﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي‌ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، از روش ﻛﺎرت ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎري ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ. راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ داده‌ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ.

blank

 

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده‌ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ.

blank

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن داده‌ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:

 • ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ
 • ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن
 • دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي
 • ﺗﺎرﻳﺦ
 • ﻓﺎﺻﻠﻪ
 • ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ
 • ﻗﻴﻤﺖ
 • ارﺗﺒﺎط
 • اﻧﺪازه

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﻣﻴﺰان داده‌ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ.

blank

 

ﺑﺮايﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدنﺟﺮﻳﺎن‌ﻫﺎي ﻛﺎريﺧﺎص از ﺷﺨﺼﻴﺖ‌ﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎت را در ﺗﺐ‌ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺑﺮان ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎز ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪﻧﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ.

blank

 

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل) رﻫﺎﻳﻲ دﻫﺪ.

از ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎدار در ٥HTML اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان از ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

در ﺣﺪود ٨ درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﻛﻮررﻧﮕﻲ دارﻧﺪ (ﭼﺎن، ﮔﻮ و ﺗﺎن، ٢٠١٤). ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺎﻧﻲ را ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رﻧﮓ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪﻫﻴﺪ. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ورودي‌ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺣﺪا ﻛثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ورودي‌ﻫﺎ را ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪي وارد ﻛﻨﻨﺪ.

ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه‌اﻧﺪ را ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

در ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺖ‌ﻫﺎي ورودي ﻣﺘﻌﺪد را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

blank

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

blank

 

از زﻣﻴﻨﻪ‌ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻂ‌ﻫﺎي اﻣﻼﻳﻰ، ﻣﺘﺮادف‌ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻛﻠﻤﺎت را ﻫﻢ ﻣﻲ‌ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.

blank

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ‌رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺣﺪاکثر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ﻣﺤﻴﻂ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ (ﻣﺜﻼ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت).

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮ را ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ‌ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ‌اﻃﻼﻋﺎت در ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

blank

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

در اﻏﻠﺐ راﺑﻂ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي، ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رخ داد، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ روي راه ﺣﻞ‌ﻫﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ را ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎزﻳﺪ (ﺑﻪ آن ﭘﻮﻛﺎـﻳﻮك ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد).

وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان روي دﻛﻤﻪ اي ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، آن را ﺣﺬف، ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر روي دﻛﻤﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﺎر، دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﻜﺎن ﭼﻨﺪﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮش ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

 

blank

ﺗﻨﻬﺎ ورودي‌ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

در ﻓﺮم‌ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت از ﮔﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

زﻣﻴﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ را ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ورودي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

blank

ﺑﺮ ﻋﻼئم مربوط ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻴﺪ.

ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

از ﺑﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮان در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ.

blank

اﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﭘﻴﺶ ﺗﺮ آﻳﺘﻤﻲ‌را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮده اﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎدآوري ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن لغزشﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ را از ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺎﻫﺎي آﺳﻴﺐ زﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ رﻧﮓ و ﻓﻀﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

وﻗﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ‌ﻫﺎﻳﻰ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

blank

راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺳﺎده اي ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻳﺎ ﻓﺮار از وضعیت ﻣﻮﺟﻮد ارائه ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻣﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

 

blank

ﺑﺠﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ، از ﮔﺰﻳﻨﻪ Undo اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

اﻣﻜﺎن ﻓﺮار از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد را در ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ﺻﻔﺤﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﺪ.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﻮﻫﺎي ﻛﺸﻮﻳﻲ ﻫﻴﭻ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاري را اراﺋﻪ ﻧﻜﺮده و وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان روي ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪ.

blank

ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﭘﺎپ آپﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺲ‌ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

ﺗأثیرات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﻲ از رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻲ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻫﻤﺎن وﺿﻌﻴﺖ و ﻫﻤﺎن داده‌ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

داده‌ﻫﺎي ورودي ﻛﺎرﺑﺮان را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ.

blank

اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻠﻲ در ﺗﻮاﻟﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ و ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮان ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﺑﻂ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي اي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

 

ﺑﺮاي دﻛﻤﻪ‌ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ از ﻣﺮزﻫﺎي ﺷﻔﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

در ﭘﺎپ آپ‌ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﻣﻨﻮﻫﺎي ﻛﺸﻮﻳﻰ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

blank

در ﮔﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻨﻮ از ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﻨﻚ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

در ﻣﻨﻮﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﻟﻴﺴﺖ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎ و آﻳﻜﻮن‌ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ از ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﻨﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮ روي آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻠﻴﻚ روي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه. ﺑﺎ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺑﺠﺎي آن ﺑﺮاي اﻳﻦ آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻫﻢ اﻣﻜﺎن ﻛﻠﻴﻚ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﭘﻴﺎم‌ﻫﺎي ﺧﻄﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ارائه ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﺮﮔﺰ از ﭘﻴﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد »ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻞ آن ـ و در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪه آل، راﻫﻜﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن ـ را ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

 

دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

blank

در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه، ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪه و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

از ﮔﻔﺘﻦ ﺷﻤﺎ در ﭘﻴﺎم‌ﻫﺎي ﺧﻄﺎ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

ذﺧﻴﺮه اي از ﺳﻮاﺑق ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺎن در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﻳﺎدآوري ﻛﻨﻴﺪ.

ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮان را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

blank

از رﻧﮓ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﻟﻴﻨﻚ‌ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

blank

آﻳﺘﻢ‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده اﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

 

رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﺮاي پی ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎئل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑط ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺠزﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺮر راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺷﺮوع از اﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

در ﻣﻜﺎن‌ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

blank

در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي ٤٠٤ ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

blank

ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ آن وارد و ﺧﺎرج ﺷﺪه‌اﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

اﮔﺮ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ (اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه‌ﻫﺎ اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ)، آﻧﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت وارد و ﺧﺎرج ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ‌ﻫﺎي ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

blank

 

ﻣﺴﺎئل نهایی

ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ‌ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳب را ﮔﺮدآوري ﻛﺮده ام.

ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎي آﻛﺎدﻣﻴﻚ دارم. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرﺑﺮي وب ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﻴﺪ و ﺑﻬﻨﮕﺎﻣﻲ‌را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ. ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﺎر، ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ‌ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎب‌ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ UX/UI ﮔﺮدآوري ﻣﻲ‌ﻛﻨﻢ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﻲ‌در اﻳﻦ راه زﻳﺎده روي ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻢ….

blank

ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب‌ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﻚ‌ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﭘﺲ از آن ﻟﻴﺴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻢ: .اﻟﻒ) اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ (ﻣﺜﻼ GoodUI ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده‌اي دارد) و ب) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ (ﻣﺜﻼ ﻣﻴﻠﭽﻴﻤﭗ).

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید